Home

Trestní čin proti majetku

Trestní zákoník - HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

 1. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU § 205 Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí
 2. HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU § 205 Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, neb
 3. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU § 205. Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a. a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí
 4. HLAVA DEVÁTÁ Trestné činy proti majetku § 247 Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžk § 248 Zpronevěra (1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí.
 5. Začneme trestnými činy proti majetku: čin spáchá vloupáním, Trestní odpovědnost a ekonomický dopad; Pavel Boroš má opravdu trvalé bydliště v Plzni, ale bydlí s manželkou v drahém bytě v Praze 9 (v místech, kde bylo ČKD). Jeho matka má v Plzni dětskou ordinaci. Pavel Boroš je grázl nejvyššího kalibru

Tyto trestné činy směřují proti vlastnictví (např. krádež, zpronevěra) a majetku jako celku (např. podvod). Patří sem i trestné činy ohrožující nehmotné statky, jako jsou osobní informace, autorská práva apod. (např. neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací) (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá. Méně závažný delikt se nazývá přestupek.. V českém právu jde o protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 odst. 1 TrZ)

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU - Měšec

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí. a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu Trestné činy uvedené v druhej časti, štvrtej hlave Trestného zákona: 1. Krádež (Trestný zákon) 2. Sprenevera (Trestný zákon) 3. Nevyplatenie mzdy a odstupného (Trestný zákon) 4. Neoprávnené užívanie cudzej veci (Trestný zákon 22. Pokud tak vznikne trestní odpovědnost v důsledku opominutí povinnosti ve stanovené lhůtě učinit prohlášení o majetku, tedy je-li trestný čin dokonán (viz rozhodnutí č. 54/2009-I. Sb. rozh. tr.), může následně tato trestní odpovědnost také zaniknout, jsou-li splněny podmínky ustanovení § 33 tr. zákoníku e) Čin je spáchán na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob - problematické, jelikož mnohdy tím zároveň bude naplněna okolnost podmiňující použití trestní sazby podle odst. 4,b - spáchání činu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události.

Jedná se o trestný čin proti majetku, který je možné charakterizovat jako trestný čin poškozovací, neboť v jeho důsledku dochází ke vzniku škody na cizím majetku. Pro určení stupně závažnosti má u tohoto typu trestných činů zásadní význam výše škody, která je upravena v ustanovení § 138 odst. 1 zákona č Trestní zákon Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon Platnost od 8. 12. 1961 , účinnost od 1. 1. 1962 do 1. 1. 201

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU, HLAVA V - Trestní zákoník č

Trest propadnutí majetku lze uložit i právnické osobě, jestliže došlo ke zvláště závažnému trestnému činu za účelem obohacení sebe, či někoho jiného a to bez ohledu na to, že šlo o pokus, nebo čin dokonaný. Tento trest lze uložit i právnickým osobám, které nemají sídlo v České republice Trestné činy proti majetku: Poškození cizí věci - § 228 odst. 3 písm. b) TZ; Procesní práva poškozeného lze uplatňovat pouze v případě, kdy byl trestný čin oznámen, a bylo zahájeno trestní řízení. Získejte podrobné informace o Vašich právech, pouze tak je můžete efektivně uplatňovat.. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou. Number of the records: 1 trestný čin proti majetku. SYS: 0012208: LBL ^^^^^ny--a2200289n--4500: 003: CZ-PrPK Trestní zákoník (§ 205-232): Trestné činy proti majetku Rubrika: Trestné činy - paragrafy ׀ Zobrazeno 5 377x ׀ ׀ Štítky: nový trestní zákoník , trestný čin , záko

Trestné činy proti majetku, HLAVA DEVÁTÁ - Trestní zákon č

Trestné činy proti majetku: Krádež a zpronevěra - Měšec

Majetkové trestné činy - Policie České republik

Zavádí se čin neoprávněné použití majetku z peněz EU. Ke zpřesnění i ke zpřísnění dochází na návrh ministerstva spravedlnosti také v trestním zákoníku, konkrétně v popisu skutkové podstaty trestného činu poškození finančních zájmů Evroé unie Trestné činy a přestupky proti majetku The crimes and offences against propert Trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, zatajení věci, poškozování věřitele, poškozování cizí věci). Při posuzování, zda jde o trestný čin, se zkoumají tyto podmínky trestní odpovědnosti: naplnění skutkové podstaty, vina Trestný čin jednání, které pro společnost nebezpečné a jehož znaky jsou uvedeny v Trestním zákoně (nebo v Zákoně na ochranu míru) nebezpečnost musí být větší než nepatrná co není popsáno v Trestním zákoně, není trestním činem Podmínky vzniku trestní odpovědnosti: (4 znaky skutkové podstaty trestného činu.

§ 13 - Trestný čin : Trestní zákoník - 40/2009 Sb

Trestní odpovědnost právnických osob zavedl zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen TOPO). Tento zákon umožňuje stíhat, odsoudit a potrestat právnickou osobu, která spáchala trestný čin Viz. §13 zák. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Např. lze odkázat na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.3.2004 sp. zn. I. ÚS 4/04 kde soud konstatoval, že trestní právo v zásadě však nemůže sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů, kde závisí především na individuální aktivitě. Trestní oznámení by mělo směřovat na to státní zastupitelství nebo policejní služebnu, v jejichž obvodu se trestný čin stal. Pokud si však nejste jisti, kam trestní oznámení podat, nevadí. Policie i státní zastupitelství mají povinnost vaše podání postoupit na správné místo. Co musí trestní oznámení obsahova Trestní čin proti majetku. 5 Krádež Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek Neoprávněné nakládání s cizím majetkem je přestupkem proti majetku, Pokud jde o neoprávněné užívání domu a bytu či o neoprávněné užívání nebytových prostor, upravuje trestní zákoník trestný čin nazvaný neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Trest odnětí svobody až na dvě.

Trestný čin - Wikipedi

K trestní odpov ědnosti za trestný čin je t řeba úmyslného zavin ění, nestanoví-li trestní zákon výslovn ě, že posta čí zavin ění z nedbalosti. Trestní zákoník p řináší ve vztahu k trestným čin ům uplatn ění principu dualismu a to tak, že se trestné činy rozlišují na p řečiny a zlo činy Přestupky proti majetku - do 30. 9. 2016 a po 1. 10. 2016 jednání namířené proti majetku jiné osoby posoudí jako přestupek podle tohoto ustanovení nebo jako trestný čin proti majetku podle § 205 a násl. trestního zákoníku, je výše způsobené škody na cizím majetku. jinak pachateli hrozí trestní stíhání pro.

Co je to trestný čin, kdy jsem za něj odpovědný, a jaký trest mi za něj hrozí? Jde o základní otázky, které řeší trestní právo hmotné. Toto odvětví veřejného práva uceleně upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 233 - § 239 Trestné činy proti měně a platebním prostředků trestný čin proti majetku - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Pohrůžka způsobení jiné těžké újmy může být namířena proti majetku, dobré občanské nebo profesionální pověsti, ke způsobení rozvratu v rodinném životě apod. Za vydírání se považuje i hrozba podáním trestního oznámení, pokud se tak děje v souvislosti s vyděračským záměrem pachatele, a to bez ohledu na to.

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

Trestné činy voči majetku (Trestný zákon) Lewi

Mladistvý není trestán při drobných trestních činech, trestní čin musí překročit stupeň nebezpečnosti. Tresty se snižují na polovinu, maximálně však na dobu 5 let. Hranice u výjimečného trestu je 10 let. trestné činy proti majetku: krádež, lichva, poškození věřitele trestné činy proti lidskosti: mučení. Právo na náhradu škody dále nemá ten, proti komu bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, či pokud výrok o zastavení trestního stíhání byl součástí rozhodnutí o narovnání. Judikatura dále dovodila, že nárok nevznikne ani v tom případě, kdy je trestní stíhání zastaveno, protože je trestný čin promlčen

Trestní čin a přestupek. Trestní čin - je novodobé označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem. trestné činy: - proti republice (vlastizrada, teror, sabotáž Představenstvo tak postupovalo, aby posléze proti jeho členům bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin dle § 127 trestního zákona - porušování závazných pravidel hospodářského styku, anebo, v jiném případě, pro trestný čin dle § 255 - porušování povinnosti při správě cizího majetku TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. ČAK Brno 13.3. 2018 TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI. Státní zástupce může trestní stíhání též zastavit, ale pouze za předpokladu, že si je jist, že se trestný čin nestal, že skutek není trestným činem, že jej nespáchal obviněný, že je trestní stíhání nepřípustné, že obviněný nebyl v době spáchání pro nepříčetnost trestně odpovědný nebo že zanikla. Krádež (také odcizení, nezaměňovat se zcizením) je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. Právní řády všech zemí ji hodnotí jako trestný čin, přičemž ovšem v řadě z nich jsou vyčleněny jako zvláštní trestné činy různé speciální případy přisvojení si cizích věcí či hodnot, jako jsou např

Prohlášení o majetku epravo

 1. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. - spojeno s principem ultima ratio Pro doplnění ( § 110 Trestní zákon - Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 2. o Přestupky proti majetku (krádež, ničení věcí, přisvojení nálezem) o Proti občanskému soužití (ublížení na zdraví, pomluva) o Dopravní přestupky (nepovolená rychlost, parkování) Trestní odpovědnost - je založena na spáchání trestného činu. Podmínkou trestní odpovědnosti je naplnění skutkové podstaty a vina
 3. 3.1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace Nová právní úprava přebírá zakotvení skutkových podstat trestného činu vlastizrady, rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru a sabotáţe. Přibyl nový trestný čin zneuţití zastupování státu a mezinárodní organizace
 4. Česká advokátní komora - pobočka Brno prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 15.1. 2014 projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404) popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405) Celkem 25 trestních věcí: 8 obžalob 1 odklon Vydírání, trestné činy proti životnímu prostředí, korupce, daňové.
 5. Trestný čin loupeže je oproti krádeži způsoben nejen proti majetku, ale také proti osobní svobodě. To znamená, že pachatel k tomu, aby se zmocnil cizí věci použije násilí. Příkladem může být, že pachatel použije násilí či pohrůžku násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci v případě, kdy mu je např. majitelem.
Kdo pomůže Rathovi, spáchá trestný čin, tvrdí Bendl | Týden

11. Trestné činy proti majetku: obohacovací - krádež a ..

Úvod do veřejného práva přednáška 13.11. 2013 Prednaska osoby verze ke stazeni 5 - 11.3.2013 - Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 6 - 18.3.2013 - Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 7 - 25.3.2013 - Trestné činy proti rodině a dětem 9 - 15.4.2013 - Trestné činy proti majetku II (unedited ZÁKLADY PRÁVA PRO INFORMATIKY. Trestní právo. Trestní právo hmotné [zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon]I. Definice pojmu trestný čin. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně

Skutková podstata trestného činu porušení povinn epravo

 1. Trestní oznámení je jedním ze zdrojů skutečností, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V trestněprávním procesním předpisu, kterým je trestní řád, tedy zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, není trestní oznámení výslovně definováno
 2. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'trestný čin proti majetku' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für trestný čin proti majetku-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik
 3. 2) - Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. - čin musí být společensky škodlivý; § 39 odst. 2: Povaha a závažnost trestného činu jsou.

Nyní si Mynářův muž Balák může připsat drobné vítězství proti policii. Nejvyšší státní zastupitelství po Balákově stížnosti jeho trestní stíhání zrušilo. Zatím to ale vypadá, že dočasně. Zdůvodnění totiž neříká, že se v souvislosti s prodejem kamene žádný trestný čin nestal Trestní právo hmotné (trestné činy) a) Trestní zákoník . V České republice je od 1.1.2010 účinný trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen TZ). Jedná se o dlouho připravovanou a moderní právní úpravu, která zohledňuje jak právo Evroé unie, tak i doporučení a stanoviska Rady Evropy zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník HLAVA VI Díl 1 Trestné činy proti m Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, neb Ve druhé části příspěvku autor přibližuje problematiku trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy na konkrétním případu v tzv. kauze Opencard. Kauza Opencard. Nyní se zaměřme na asi nejvypjatější příklad, kterým je případ pražské karty Opencard Třikrát a dost. Opakované přestupky mají být trestný čin, navrhl Jurečka. Vláda bude zřejmě proti. 5. září 2020, 10:28 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK . Posuzování opakovaných přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití jako trestný čin, jak to navrhl předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka, vláda před zákonodárci asi odmítne

Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě Název v angličtině: The crime of robbery in comparison with selected crimes against personal freedom svoboda, osobní svoboda, trestní odpovědnost, ochrana majetku, pachatel, kriminalita trestné činy proti majetku: krádež, lichva, poškození věřitele. trestné činy proti lidskosti: mučení, genocida. trestné činy proti brannosti a civilní službě: nenastoupení výkonu branné povinnosti. trestní činy vojenské: násilí vůči nadřízenému, neuposlechnutí rozkazu, zběhnut IX. Trestné činy proti majetku - krádež, podvod, lichva, neoprávněné používání cizí věci, X. Trestné činy proti lidskosti - genocida, podpora hnutí, která směřují k potlačené práv a svobod občanů XI. Trestné činny proti brannosti a proti civilní službě - nenastoupené služby v ozbrojených silách XII Místa, kde lze podat trestní oznámení, jsou dvě (pokud nepočítáme možnost využití linky 158). První možností, kterou zvolí většina lidí, je podání trestního oznámení přímo Policii České republiky, což je standardní postup (1) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. (2) Ten, proti němuž se řízení vede, není povinen dokazovat svoji nevinu

Trestní právo Správní právo Základní informace Opakování Procesní právo: strany v soudním řízení, tři typy soudních řízení, soudní soustava, věcná, místní, funkční příslušnost, zásady soudního řízení Pracovní právo: postavení zaměstnance a zaměstnavatele, individuální a kolektivní pracovní právo, úloha úřadů práce a inspektorátů práce. Trestné činy proti republice - vlastizrada, teror, vyzvědačství, ohrožení státního tajemství apod. • Trestná činnost hospodářská - poškozování spotřebitele, trestné činy proti měně a daňové podvody. • Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - trestné činy veřejných činitelů.

Švýcarský trestní zákoník (překlad z německého jazyka), stav k 01.07.2013, 311.0, 1. vydání, 2013 Trestná jednání proti majetku. Třetí titul: Trestná jednání proti cti a osobnímu tajemství nebo osobní sféře. Čtvrtý titul: Zločiny a přečiny proti svobodě Zločiny a přečiny proti veřejnému zdraví. trestní právo trestní čin příčetnost 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací - zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovaní.

proti majetku; mala prohibita. proti bezpečnosti (angl. Podle § 14 odst. 3 nového trestního zákoníku je zločin úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby nad 5 let. Podle § 72a odst. 1 trestního řádu může být obviněný až 2 roky ve vazbě Trestní právo patří do práva veřejného. Hlavním pramenem je trestní zákon č. 140/1961 Sb, který byl několikrát novelizován a úplné znění je č. 65/1994 Sb. 1.ledna 2010 vyjde v platnost nový trestní zákoník, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 trestnÍ prÁvo hmotnÉ.; 40/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 1948 o trestní ochraně proti požárům Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: Žhářství § Trestný čin - jednání pro společnost nebezpečné, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a jehož Hlava V. Trestné činy proti majetku Základním trestně-procesním vztahem je vztah mezi osobou, proti níž se vede trestní řízení, a státními orgány činnými v trestním řízení( Policií ČR,. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě Titile (in english): The crime of robbery in comparison with selected crimes against personal freedom trestný čin, loupež, svoboda, osobní svoboda, trestní odpovědnost, ochrana majetku, pachatel, kriminalita. Keywords: punishment, crime, robbery. TRESTNÍ ČIN A PŘESTUPEK, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, vyhoštění, zákaz pobytu. Přestupek. je takové zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti . Trestné činy proti majetku . Trestné činy obecně nebezpečné

Trestní odpovědnost právnické osoby přitom nemusí založit pouze jednání statutárních zástupců (jednatelů, představenstva), ale například též jednání jejích zaměstnanců. Mezi naše právní služby proto patří též preventivní příprava společností proti vzniku trestní odpovědnosti jednáním zaměstnanců (3) Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická. Podle § 310 spáchá trestný čin Rozvracení republiky: (1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let. ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI § 3 . Trestný čin (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. (2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu Přestupky proti majetku - do 30. 9. 2016 a po 1. 10. 2016. autor: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. publikováno: 18.04.2016 § 50 Přestupky proti majetku (1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku a) krádeží, b) zpronevěrou, c) podvodem, nebo d) zničením nebo poškozením věci z takového majetku

Spor o jezdecká kasárna v Prostějově

- často novelizován, rekodifikace - siroko koncipovane skutkove podstaty - užíval volných formulací - vysoké sazby - třídní charakter, ochrana republiky a social.pomerov - 1 druh deliktního jednání: trestní čin o charakteristika: § cin nebezpečný pro společnost - kriteria dána ustanoveními, soud měl. Prodej majetku Nájem čerpací stanice o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí, a je-li právnickou. Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě osobní svoboda, trestní odpovědnost, ochrana majetku, pachatel, kriminalita. Klíčová slova (anglicky) punishment, crime, robbery, freedom, personal freedom, criminal liability, property protection, offender, crime

 • Maximální iso.
 • Lýko provázek.
 • Plakát mapa světa.
 • Šplhavnice zlatá cena.
 • Vyřeší se samy.
 • Nejdražší čokoláda na světě.
 • Schodiště návrh.
 • Nejvetsi diamant.
 • Bolest kotniku z niceho nic.
 • Macmillan di.
 • Fa cvut ps4.
 • Kapalný vzduch.
 • Kvantilová funkce.
 • Zámek loučeň mapa.
 • Ruční tetování.
 • Německy snadno a rychle za 90 minut.
 • Nucleus os.
 • Rakovina nakazlivost.
 • Cosstores.
 • Svrab pupinky.
 • Asijská kuchyně.
 • Word 2007 obnovení dokumentu.
 • Lich king bolvar.
 • Léky na ledviny na předpis.
 • Grilované maso na medu.
 • Herbář rostlin jak vytvořit.
 • Kapary cena lidl.
 • Diabetes ll.
 • Rekonstrukce venkovského statku.
 • Alex mynářová česká televize.
 • Austinová.
 • Treska chut.
 • Konicka kulma cera wand.
 • Leukoplakie hrany jazyka.
 • Velikonoční pečení.
 • Tgv train.
 • Smiley piercing shop.
 • Označení zapojení transformátoru.
 • Ganglion na zapesti.
 • Ladislav obušku z pytle ven.
 • Panthenol 100 bolest v krku.