Home

Bakalářská práce, počet stran

Jak má být dlouhá bakalářská práce [tajemnice bloguje

 1. Tak např. jak má být dlouhá bakalářská práce. Ano, první odpověď byla, že dlouhá má být 40 stran a zejména je důležité, aby to nebylo 40 stran nesmyslů a blábolů. Ale pozor, počítá se do těcho 40 normostran i seznam literatury? Nicméně na otázky podobného typu je naše Alma Mater připravena. Konkrétně existuj
 2. imálně 30-40 stran normovaného textu (54 000-72 000 znaků včetně mezer). Maximální rozsah práce by neměl přesáhnout dvojnásobek doporučeného
 3. Pro práce psané po vydaní Pokynu děkana č. 1/2010 pak platí, že bakalářská práce má mít rozsah 40 - 60 stran (= cca 100 000 - 150 000 znaků) a diplomová pak 50 - 80 stran (= cca 125 000 - 200 000 znaků)

Opravdu jsou pravidla od toho, aby se porušovala? - Blog

Počet stran - číslované: 54 Počet stran - nečíslované:23 Počet příloh: 7 Počet titul použité literatury: 33 Klíčová slova: dysfunkce pánevního dna, diagnostika močové inkontinence, stresová inkontinence, fyzioterapie stresové inkontinence Souhrn: Předmětem práce je problematika stresové inkontinence u žen bakalářská práce - 35 stran (70 000 znaků) od úvodu po závěr diplomová práce - 50 stran (100 000 znaků) od úvodu po závěr Pozn.: Pokud ZP obsahuje více tabulek či obrázků počet stran se úměrně navyšuje - rozhodující je počet znaků. ROZSAH BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE Minimální rozsah bakalá řské práce činí standardn ě 40 normostran (72 000 znak ů v č. mezer) vlastního textu. TECHNICKÉ POKYNY Vazba a) BP musí být odevzdána 2x v pevné vazb ě b) Tišt ěná bude po jedné (pravé) stran ě papíru. Typografická úprava text

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

Počet stran - číslované: 61 Počet stran - nečíslované: 12 Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: 32 Klíčová slova: kouření - prevalence - nikotin - závislost - trendy v kouření - adolescenti - prevence Souhrn: Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření. Teoretická část je rozdělená d Bakalářská práce: 08-FP-KSS- 1043 Autor: Podpis: Romana Vojtová Adresa: Františka Malíka 730/993 434 01, Most Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Miškovská Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh 117 35 0 19 36 6 + CD V Liberci dne: 15. 4. 200 Téma/žánr: bakalářské práce - vysokoškolské studium, Počet stran: 111, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: Ingenio et Art Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i

Vedoucí práce PhDr. Aleš OPEKAR, CSc. Obecná struktura - elektronická kvalifikační práce: Jméno tvůrce. Název. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce [Datum citování], počet stran. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační. absolventská práce (55) autorství (5) bakalářská práce (59) brigáda pro studenty VŠ (2) diplomová práce (56) esej (5) formátování dokumentů (4) Jak se učit (22) mba práce (24) práce z domu (9) příprava na zkoušky a státnice (6) problémy (14) provozní oznámení (6) referáty (3) rostliny a účinné látky (15. Rozsah práce: počet stran: 43 počet obrázků: 30 počet tabulek: 1 počet příloh: 1 Akademický rok: 2017/2018 Jazyk práce: čeština Ústav: Ú 12 118 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky Studijní program: Strojní inženýrství - Procesní technika Vedoucí práce: Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D Bakalářská práce (dále jen BP) je samostatná odborná práce studenta bakalářského studijního programu, kterou prokazuje schopnost řešit zadané téma s využitím Rozsah: počet stran/počet příloh . Příloha č. 4 Členění textu bakalářské práce Bakalářská práce teoreticko - praktická: 1. Teoretická část.

Jak má vypadat teoretická část diplomové práce

 1. Bakalářská práce může být zpracována ve firmě, kde student vykonává praxi. Seznamu příloh se vedle označení přílohy uvede její název a specifikace. U tištěné přílohy je specifikací počet stran (pokud má příloha úvodní list, uvádí se počet stran přílohy včetně úvodního listu), u výkresů vložených.
 2. Normostrana. Zadejte text a zjistěte, kolik má normostran! Normostrana je pojem využívaný v branži překladatelů a copywriterů - každý překladatel nebo novinář si stanovuje cenu podle délky textu - stejně tak mohou i studenti dostat úkol nebo slohové cvičení s určitou délkou v normostranách
 3. . ~25 stran (u bakalářské práce) a
 4. Téma/žánr: bakalářské práce - vysokoškolské studium, Počet stran: 111, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Ingenio et Art
 5. Název práce: Počet stran bez příloh: Celkový počet stran příloh: Počet titulů české literatury a pramenů: Počet titulů zahraniční literatury a pramenů: Počet internetových odkazů: Vedoucí práce: Rok dokončení práce
 6. . 40 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají), (bakalářská práce), viz vzor, tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro.
 7. bakalářská práce, diplomová práce, filozofování a názory, kombinované studium, prezenční studium, teorie diplomky Pavel Semerád Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel

Diplomová práce - Wikipedi

 1. imálně 72 000 znaků (tj. 40 normostran) V předmluvě autor práce uvede počet znaků a přepočtení na normostrany; nemusí potom formálně dodržovat normostrany v tisku2 Odevzdává se ve
 2. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE zdrojů je zajištění kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, vě ková a pracovníka a pátý, poslední úkol sleduje, aby zájmy obou stran byly v souladu se zákony..
 3. Bakalářská práce na téma Vliv cizorodých látek na vnik vývojových vad je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teratologií jako takovou a její historií, teratogeny a jejich rozdělením podle jejich povahy. Pozornost je zaměřena na známé lidské teratogeny a citlivost na ně
 4. Bakalářské a diplomové práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG využívá student k vyhotování zadání závěrečné práce, vkládání metadat o vyhotovené práci a úplného textu závěrečné práce a k vytvoření titulních stran závěrečné práce

Tak to má snad vědět od vedoucího své práce, kolik stránek má mít a přes jaký počet vlak nejede. Pod jakou katedrou a fakultou to píše? Já mám KHD NF opravdové minimum 30 stran čistého textu (54 000 znaků) Rozsah textu studentských prací (tj. počet stran včetně seznamu literatury a zdrojů, bez započtení abstraktu, obsahu a příloh) by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 normostran u seminárních, 30-50 normostran u bakalářských a 60-100 normostran u diplomových prací (1 normostrana je cca 1800 znaků včetně mezer) Specifikace objednávky: Typ podkladů: Seminární práce Nadpis: Vztahy mezi Českou republikou a USA v období od vzniku České republiky do současnosti Jakékoli požadavky a přání: Práce na výše uvedené téma. Počet stran: 10 Písmo: Times new roman Velikost písma: 12 Rod autora: Mužský STÁHNOU

Příklady řazení jednotlivých kapitol a podrobnější strukturu práce najdete ve vzorech seminárních práci, které jsou ke stažení níže. Také číslování stran je dost specifické kritérium každé seminární práce. Běžně se čísluje už od titulní strany, avšak počet stran se uvádí až od druhé strany úvodu Pro bakalářskou práci se jeví jako optimální rozsah 30 - 50 stran vlastního textu (tj. bez formálních stran a bez příloh). Bakalářská práce s menším rozsahem než 30 stran je již nepřijatelná, pokud se nejedná pouze o komentář k nějakému jinému dílu, např. hudební kompozici, obrazu, soše, výstavě atd a) bakalářská práce (k získání titulu Bc.), b) diplomová práce (k získání titulu Mgr.), c) disertační práce (k získání titulu Ph.D.), 2) formální úpravou vnější stránka zpracování práce a náležitosti jejího odevzdání před obhajobou, 3) rozsahem práce počet stran textu, počítáno až od úvodu. Čl.

Název práce: Edukace pacienta/klienta po totální endoprotéze kyþelního kloubu Vedoucí práce: Mgr. Alena Pelcová Počet stran: 75 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2013 Souhrn: Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacienta/klienta po totální endoprotéze kyþelního kloubu Bakalářská práce Sbírka úloh na obvody a obsahy rovinných útvarů je určena klasifikace je počet dvojic rovnoběžných stran a v případě klasifikace rovnoběžníků je kritériem velikost jejich vnitřních úhlů. Pomocí druhého kritéria můžeme klasifikova

Návrh modifikace vnitropodnikové sítě LAN - Bc

 1. 1) Práce musí být svázána v pevných deskách nebo v jiné nerozebíratelné vazbě s potiskem tak, aby nebylo možné jednotlivé listy zaměňovat. 2) Na deskách je uvedeno: - text Masarykova univerzita, - text Přírodovědecká fakulta, - typ práce (tj. text Bakalářská práce nebo Diplomová práce neb
 2. K UVEDENÉMU DATU PRÁCE NEBYLA HOTOVÁ.POSLEDNÍ ČÁST NEBYLA VŮBEC,NESPLŇOVALA PRÁCE ANI POČET 60 POŽADOVANÝCH STRAN,BYLA J... MANAŽERSKÁ STUDIA - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ / ukončeno: 2020-05-15 závěrečné práce, bakalářská práce, bakalářské práce, bakalářská práce cena, bakalářská práce vzor.
 3. ární prací. Ale byla jsem týden na chatě a přesně v té době jsme dostali zadání. Za pár korun jsem se vyhnula velkým problémům ve škole i doma. Děkuji
 4. Kdyby se počítal rozsah práce, pak by se jednalo o počet normostran od úvodu po závěr, tj. počet znaků včetně mezer dělený tuším číslem 1800. Byla na to nějaká norma. Obrázky (vlastoručně vytvořené, nikoli převzaté) se počítají přiměřeně. Práce se odevzdává ve dvou výtiscích a takto musí ležet na našem.

Bakalářská a diplomová práce E-kniha Jana Kapounov Počet stran 136 Bestseller v knihy Dobrovský . 24802. v e-shopu | 23500. vedoucí práce na základě specifik tematického zaměření práce a studovaného SP. 2) Rozsah diplomové práce: a) Rozsah diplomové práce je stanoven na 60 normostran, tj. 108 000 znaků včetně mezer, přičemž do stanoveného počtu stran se započítává úvod, vlastní text práce a závěr, nikoli úvodní strany

Ke každé objednávce bakalářské práce připravíme ukázku textu ZDARMA. Úvod. Objednávka. Ceník. Ukázky prací. TIPY & TRIKY Počet stran *: Písmo: Velikost písma: Rod autora * bakalářská práce vzor. bakalářská práce ukázka Následuje místo vydání a vydavatel (oddělené dvojtečkou), poté rok vydání (před ním čárka, za ním tečka), počet stran a jako poslední se uvádí ISBN. U časopiseckých zdrojů je postup podobný, akorát po názvu článku následuje název periodika, rok vydání, ročník, číslo a počet stran. Jako poslední se uvádí ISSN Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce atp. počet stran - počet stran dokumentu, případně počet stran jednotlivých svazků pokud jsou stránky číslovány dvojím způsobem, např. římsky a arabsky, napište počet stran jednotlivými způsoby za sebou, jak se v dokumentu vyskytují a.

Počet stran: 68 Tato bakalářské práce pojednává o progresivních moţnostech pro inteligentní dopravní systémy se zaměřením na výchozí podmínky a vlastnosti technologií DSRC 5,8 GHz a DSRC 5,9 GHz a jejich postavení v dopravní telematice. Dále se zabývá jejic Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Bakalářská práce má 107 stran, 51 obrázků, 52 tabulek, 5 grafů Názor oponenta na aktuálnost tématu: Zvolené téma je aktuální, úspěch léčby fixním ortodontickým aparátem je podmíněn úzkou spoluprácí lékaře ortodontisty a dentální hygienistky. Hodnocení. Níže jsou uvedeny kvantitativní požadavky na závěrečné práce: a) bakalářská práce. Doporučený rozsah: 40-60 stran (bez příloh) Minimální požadovaný počet citací: 20 (z toho minimálně 3 cizojazyčné) b) diplomová práce. Doporučený rozsah: 60-80 stran (bez příloh Rozsah BP je minimálně 30 stran bez titulní strany, prohlášení a příloh, rozsah DP je minimálně 40 stran (max. 100 stran) bez titulní strany, prohlášení a příloh. Náklady na tisk a vazbu si hradí student z vlastních zdrojů, pokud se s vedoucím práce nedohodne jinak

Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné

Bakalářská práce, jsem v koncích už rozebírají maminky na webu eMimino. Tj. mít dobře citace, napsat správně odkazy, dodržet počet požadovaných stran, mít popisky pod obrázky podle požadavků školy a tak. Když práce bude mít nějakou myšlenku, o to lépe, když bude mít myšlenku novou, byl to spíš zázrak. Bakalářská a diplomová práce Jana Kapounová, Pavel Počet stran 136 : Interní kód 0242207 : Produktový manažer Lucie Jarošová (lucie.tousova@knihcentrum.cz) Reviews Be the first to review this product. Vše o e-knihách. Zpět nahoru. Zákaznická linka 597 490 490. Information. Obchodní podmínky. 5 až 20 stran (od úvodu po závěr) →Bakalářská práce rozsah 30 až 40 stran (od úvodu po závěr) →Diplomová práce rozsah 50 až 70 stran (od úvodu po závěr) →Závěrečná práce (MBA se zahájením od 10/2016) rozsah 30 až 40 stran (bez příloh) 1 ÚVOD DO PSANÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Horní hranice rozsahu práce (počet. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozsah práce: 30 - 40 stran, grafy, tabulky, obrázky podle potřeby práce. Seznam odborné literatury: 1. Kříž,M.,: Dimenzování a jištění elektrických zařízení v praxi. Druh přípojky - počet a průřezy vodičů e) Uspořádání a úprava přípojky i se svodem až za elektroměrovou skříní f.

Bakalářská Práce

Bakalářská práce- asi to nestíhám dopsat už rozebírají maminky na webu eMimino. vlastně jsem na začátku bakalářské práce, dvacet stran, co jsem měla mi můj vedoucí práce vyhodil, že to není ono, co by si on přál :/ :/, pak bylo zkouškové a já prostě to nestihla :/ :/. jakým způsobem rostl počet nemocných. Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > E-commerce - bakalářská práce E-commerce - bakalářská práce. Kategorie: Marketing. Typ práce: Bakalářské práce. * Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran Dragon Print s.r.o. Klatovská tř. 24 · 301 00 Plzeň. 377 220 407. Tiskárna tisk@dragonprint.cz. Grafické studio grafika@dragonprint.cz. IČO: 2638912

Počet stran: 95 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: staří lidé, násilí, zneužití, EAN, týrání, zanedbávání péče, zdravotní pracovníci, pomoc, Bakalářská práce Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků se ve své teoretické části zabývá problematikou týrání a. Uvedená bakalářská práce se zaměřuje na hodnoty kvality potravin. Popisuje způsoby, pomocí kterých je spotřebitel schopen se zorientovat ve složení a kvalitě potravin. Při zpracování mé bakalářské práce vycházím z teoretických poznatků, z dat předvýzkumu, komparace německých a českých spotřebitelů a porovnání. Vedoucí bakalářské práce Ing. Roman Brzoň, Ph.D. Intranet: Otto Šrůta Rodinný dům s projekční kanceláří. Brno, 2014. XX s., YY s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Roman Brzoň, Ph.D. Počet stran práce = 70 Počet stran.

Kniha: Bakalářská práce - František Francírek Knihy

Kategorie: Biologie Typ práce: Bakalářské práce Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku biologického terorismu v kontextu jedné z nejvážnějších hrozeb 21. století, superterorismu.Na úvodní část, která stručně postihuje rysy moderního terorismu, navazuje oddíl vymezující podstatu a nástroje tzv. Na téma jak psát odborné práce, existuje jenom v češtině přes 150 učebních textů a skript. Interaktivní učebnice Bakalářská práce, která má formát klasické bakalářky, však jako jediná z nich přináší kromě návodu na psaní prací i odpověď na otázku proč vlastně psát bakalářskou práci

Jsme také autory elektronické knihy Rady a tipy, jak napsat úspěšnou závěrečnou práci (bakalářská a další závěrečné práce v kostce), která v pěti kapitolách podává přehledný, srozumitelný a jasný návod včetně rozboru častých chyb při psaní závěrečné práce. Tento e-book si zakoupilo více než 1 tisíc. Tato bakalářská práce se zabývá popisem restaurátorských postupů při restaurování židovské knihy ze sbírky Vědecké knihovny v Olomouci. Kniha pochází z roku 1731 a jedná se o sbírku homiletických výkladů k Pentateuchu a dalším biblickým knihám Kroužková vazba - počet ks: Kroužková vazba - rozsah (max) Vyberte provedení kroužkové vazby: Barva desek imitace kůže u kroužkové vazby: Kroužková vazba hlubotisk: Termovazba: Termovazba ks: Tisk: Tisk dokumentu počet kopií: Tisk dokumentu černobíle počet stran : Tisk dokumentu barevně počet stran: Práce na CD: CD ks. K UVEDENÉMU DATU PRÁCE NEBYLA HOTOVÁ.POSLEDNÍ ČÁST NEBYLA VŮBEC,NESPLŇOVALA PRÁCE ANI POČET 60 POŽADOVANÝCH STRAN,BYLA J... MANAŽERSKÁ STUDIA - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ / ukončeno: 2020-05-15. Údaje redaktora: Čím se liší bakalářská práce od magisterské.

Internet jako součást volnočasových aktivit žáků základní

Závěrečné práce UT

 1. Výrobu desek, kroužkové vazby či termovazby si můžete objednat před dokončením práce, stačí vědět přibližný počet stran. Pokud by se stalo, že počet stran ve finální práci nedodržíte, není nutné objednávku zadávat znovu. Nic se neděje, vyřešíme to za vás. V případě problémů vás budeme kontaktovat e-mailem
 2. Kupte knihu Bakalářská a diplomová práce (Jana Kapounová, Pavel Kapoun) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů
 3. Název práce: Prowise Presenter - open source software pro interaktivní tabule Studijní program: Matematika Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Informatika a druhý obor Vedoucí práce: RNDr. Roman Plch, Ph.D. Akademický rok: 2016/2017 Počet stran: xiv+4
 4. Jak citovat kvalifikační práce - Citac
 5. Jak vyzrát na číslování stránek závěrečných prací ve Wordu
Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽDvoukomorové parlamenty v německy mluvících zemíchReferenční práce | Formatovani-dokumentu
 • Nikola v. obrnice.
 • Výroky homera simpsona.
 • Ubytování mariánské lázně.
 • Dálniční známka dph.
 • Onemocnění ledvin a močových cest.
 • Pravidla fotbalu.
 • Crosscafe karlovo namesti.
 • Valtice víno.
 • Hyundai tucson bazar.
 • Maledivy levne.
 • Hostýnské vrchy rozhledna.
 • Všeobecné pokyny k římskému misálu.
 • Nemilovaní film.
 • Restaurace žďár nad sázavou.
 • Bible starý zákon genesis.
 • Špatné výsledky stěru děložního čípku.
 • Ovzduší český těšín.
 • Ristorante triniti brno střed.
 • Černobílá tapeta new york.
 • Význam žlučníku.
 • Teorie velkého třesku série 9.
 • Reflexní terapie vysoký tlak.
 • Cviky na protažení rukou.
 • Comics point kariera.
 • Stativová hlava.
 • How the venezuelan crisis started.
 • Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů.
 • Donut shop praha.
 • Super zoo hlodavci.
 • Řízení auta návod.
 • Pid regulátor teploty.
 • Prace ridic kamionu italie.
 • Letky s vlastnim potiskem.
 • Cirrus cz.
 • Mepitel.
 • Ovčí kožešina velká.
 • Delonix královská pěstování.
 • Retro ples radia petrov 2019.
 • Ellipsocephalus hoffi.
 • Obchodní domy praha.
 • Hmoždinka do polystyrenu.