Home

Švp výtvarná výchova

Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Pouště - písečné duny. Výukový materiál se skládá z metodiky, z pracovního listu a z prezentace se zadanými úkoly. Přibližuje žákovi prostředí pouští (písečných dun) a s ním spojené výtvarné vyjadřovací prostředky - barvu, světlo a stín Charakteristika ŠVP; Učební plán; Učební osnovy Učební osnovy pro 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk; Anglický jazyk; Matematika a její aplikace; Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Umění a kultura Hudební výchova; Výtvarná výchova

Výtvarná výchova ZŠ Špitálská

Výtvarná výchova - Metodický portál RVP

Výtvarné činnosti představují samozřejmou a nezbytnou součást ve vzdělávacím programu v prostředí mateřské školy. Autorka se zamýšlí nad tím, jaký prostor skýtá RVP PV výtvarným činnostem, resp. jaké místo zaujímají ve vzdělávacím obsahu. Rozpracovává vzdělávací obsah v jednotlivých oblastech z hlediska výtvarných technik a témat, uvádí inspirační. výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, zeměpis. Škola úzce spolupracuje s externími specialisty v oblasti protidrogové prevence a katechismu. 2.5 Vlastní hodnocení školy 2.5.1 Oblasti autoevaluace Těžiště autoevaluce školy spatřujeme ve dvou oblastech: 1 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŽI - RA - FA (Život - Radost -Fantazie) 10. Identifikační údaje. Identifikační údaj

Výtvarná výchova [316,68 kB] pdf Hudobná výchova [309,67 kB] pdf Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License Výtvarná výchova. Název ŠVP: Čtyřleté gymnázium - živé jazyky . Vzdělávací program školy: Čtyřletý vzdělávací program (KKOV 79-41-K/41) Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Délka vzdělávání: 4 roky Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 4 (2+2+0+0) ročník 1.(kvinta, tercie) 2.(sexta, kvarta

ZŠ a MŠ Brno, Kotlá řská 4 - ŠVP: Škola pro život v 21. století 6 1. Identifika ční údaje Školní vzd ělávací program pro základní vzd ěláván Výtvarná výchova: Ročník 6. - 7. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k dílu, k sobě samému i k okolí Výtvarná výchova: 1. - 3. ročník : Výstup z předmětu. Učivo. Průřezová témata: Poznámky, přesahy a vazby: Barevný svět kolem nás, barvy, které známe prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z vlastních zkušenností, vjemů, zážitků a předsta Výtvarná výchova. 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Dodatek č.4 k ŠVP ZV Kalimantan (pro školní rok 2017-18) v platnosti od 1. září 2017 . Dodatek č.5 k ŠVP Kalimantan (od 1. 9. 2020) Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školního klubu.

Výtvarná výchova 3.ročník 2019/2020 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ Výtvarné vyprávění Zážitek z prázdnin - volná technika V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy Výtvarná výchova Pracovní verze z ï ì. ð. ì í ï Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od . 9. ì í ï Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova ve složení: Mgr. Ivana rožová, ZŠ hrudim Mgr. Marie Horváthová, ZŠ Otovice Mgr. Milena Kusá, ZŠ Praha 5 PaedDr

ŠVP - Obsah předmětu Výtvarná výchova. 5.2.2.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Umění a kultura a přejímá část výstupů ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Výtvarná výchova podchycuje a rozvíjí zájem o výtvarné. 5.12 Výchova k občanství 5.13 Výtvarná výchova 5.14 Hudební výchova 5.15 Tělesná výchova 5.16 Výchova ke zdraví 5.17 Praktické činnosti 5.18 Volitelné předměty 6. Hodnocení žáků a sebehodnocení školy 7. Přílohy k ŠVP 8. Dodatky k ŠVP 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou školy využít dostupnou metodickou podporu. STÁTNÍ ÚROVEŇ RVP PV RVP Z Výtvarná výchova kód očekávaného výstupu RVP ZV učivo průřezová témata. Vv - 8. ročník - vzdělávací obsah Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016.

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP - Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Umělecké slohy - beseda o umění (tabule historických slohů, video - 10 století architektury) Šaty dělají člověk Základní škola Kasejovice Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice Tel.: 371 595 12

výtvarná výchova nezasahuje do krajiny jako zemní umění - nezasahuje do ní tak, aby ji trvale proměnila . ROZHOVORY S PŘÍRODOU. děti sbírají vzorky nebo frotáže z přírodnin a vytvářejí z nich sbírky; děti zaznamenávají barvy stromu v letním slunci, zpěv ptáků a šumění lesa, rušivé lidské hlasy, vrčení. ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Výtvarná výchova přesahuje do p ředm ětu český jazyk (ilustrace četby, výuka písma) a spolupracuje s předm ětem Hudební výchova (um ělecké osvojování sv ěta). Výuka Výtvarné výchovy probíhá v odborné u čebn ě výtvarné výchovy, ve kmenové t říd ě. úvodní stránka » všechny RVP » základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova . Očekávaný výstup . vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů;. Obsahové vymezení předmětu. Výtvarná výchova tvoří společně s Hudební výchovou tematické oblasti umění a kultura. Výtvarná výchova nižšího stupně šestiletého gymnázia navazuje na výtvarnou výchovu nižších ročníků základní školy, u čtyřletého gymnázia a vyššího stupně šestiletého studijního cyklu gymnázia navazuje na výtvarnou výchovu. Výtvarná výchova 6 Výstupy ŠVP. (rozpracované výstupy z RVP) Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP) Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy, vazby Na příkladech uvede vliv kontextu, jeho proměn, případně vliv kontextu na interpretaci obsahu. Úloha komunikace v uměleckém procesu Postavení umění ve společnost

ZŠ Pardubice - Studánka Školní vzdělávací progra

Výtvarná výchova 3. ročník Učivo ŠVP výstupy Zachycení děje, prožitku, nových zkušeností. Uvědomuje si samo sebe, je vnímavé ke svému okolí. Ilustrace, vztah detail a celek. Všímá si vztahů a dějů kolem sebe, dovede je výtvarně zpracovat ŠVP výtvarná výchova PRIMA. Tematický celek Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy. Poznámky, kompetence Jsem tvořivým člověkem? Žák představí svým novým spolužákům vlastní výtvarné dílko, které považuje za zdařilé a které sám vytvořil ve škole nebo při mimoškolních zájmových. ŠVP výtvarná výchova KVARTA. Tematický celek Výstup Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Poznámky Teorie barevného projevu Žák provede teoretický rozbor malby - na dané reprodukci pozná malířskou techniku, provede rozbor obrazu po stránce použitých barev, rozpozná harmonii či barevný kontrast, posoudí. Výtvarná výchova. ŠVP 1 Objevovat a rozvíjet ; Aktuální nabídka práce a volných pracovních míst. Vyberte si nejlepší pracovní nabídku a najděte si zajímavou a dobře placenou práci, která Vám nastartuje kariéru snů. Naše pracovní příležitosti a inzeráty nenabízí uplatnění jen v Praze či Ostravě, ale jednoduše. ŠVP - Svět kolem nás v ročním období; ZV - První stupeň. Český jazyk a literatura. Cizí jazyk. Člověk a jeho svět. Hudební výchova. Informační a komunikační technologie. Matematika. Pracovní činnosti. Tělesná výchova. Výtvarná výchova. ZV - Druhý stupeň. Český jazyk a literatura. Cizí jazyk. Dějepis; Fyzika.

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Jednak jsou to osnovy vyučovacích předmětů ve ŠVP, dále doporučení školského poradenského zařízení, minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovené v RVP ZV a očekávané výstupy vzdělávacího. Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 532 Doležal: Tomáš : Hra na kytaru (ŠVP).

Výtvarná výchova 4. ročník •Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo výtvarné materiály barvy a jejich použití VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenováv Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 3.10.2018 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT

Pojetí výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu

Školní vzdělávací program KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 281 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen na roz vÝTvARNÁ vÝcHOvA Tematický plán vypracovaný dle ŠVP Na cest ě... ver.3.0 platná od 1.9.2017 TERCIE, A,B 2019/2020 2 hodiny týdně, 66 hodin za rok Vyu čující: Hana Misarová, Klára Novotná Miěíková I) Teorie výtvarného uměn Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová.. KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu

ŠVP - 2. stupeň . Člověk a příroda Výtvarná výchova 6. - 9. ročník, charakteristika předmětu; ŠVP - Školní družina ŠVP - Přípravná třída. Dodatek 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu - úprava učiva. Dodatek 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu - integrace. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným znakem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat. Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G Základní škola, Jičín, Husova 170 506 01 Jičín Telefon: 493 532 405 Mobilní telefon: 731 124 475. IČO: 70886849 web: www.2zsjc.cz email: skola@2zsjc.cz datová schránka: ucdmm5 Předmět výtvarná výchova se vyučuje na 1. i 2. stupni po 1 až 2 hodinách týdně. Cílem je seznámit děti s různými výtvarnými technikami a prostředky, prohloubit vztah k výtvarnému umění, aby byly děti schopny vnímat krásu a estet. hodnoty v reálném světě i v přírodě

Školní vzdělávací program - ZŠ Novolíšeňsk

Předmět příspěvku: Re: Výtvarná výchova na ZUŠ - počet žáků ve třídě Napsal: úte 15. lis 2011 8:57:01 Registrován: čtv 15. říj 2009 18:32:4 Vycházejí z obecných zásad stanovených RVP ZV a ŠVP. Pro vyučovací předmět Výtvarná výchova jsou konkretizovány v rámci klíčových kompetencí takto: Kompetence k uení: - žákům nabízíme řadu aktivačních metod pro samostatné vytváření souvislostí, poznávání výtvarného umění a architektur KA5 Návrh úpravy ŠVP konzervatoří Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. VÝSTUPY Z PROJEKTU » VÝTVARNÁ VÝCHOVA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Publikace: TVOŘÍME SPOLEČNĚ. Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 2 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová..

Video: Umenie a kultúra - ŠP

ŠVP pro ZV Klí č k dalšímu vzd ělávání i k životu Oddíl V. U čební osnovy, kapitola V.7.2 Výtvarná výchova , část V.7.2.II - 2. stupeň Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, 2. kv ětna 500, okres Nový Ji čín 3/6 E. Žák 9. ro čníku ve Výtvarné výchov ě v učení s - výtvarná výchova - ekologická výchova - koordinátor ŠVP certifikáty a odborné stáže: - Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme) certifikát - Zdravá abeceda - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v M

Výtvarná výchova - gjb-spgs

ŠVP pro ZV Klí č k dalšímu vzd ělávání i k životu Oddíl V. U čební osnovy, kapitola V.7.2 Výtvarná výchova , část V.7.2. I - 1. stupeň Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, 2. kv ětna 500, okres Nový Ji čín 3/7 Žák 5. ro čníku ve Výtvarné výchov ě v pracovních dovednostec Uživatel nepřihlášen. Přihlásit se. Zapomenuté heslo. Registrovat se. v modulu Diskuz Klademe důraz na férový vztah mezi učiteli a žáky, který je založen na slušnosti, důvěře a zodpovědnosti. Respektujeme individualitu žáků a vycházíme vstříc jejich potřebám

Výtvarná výchova :: ŠVP Kravsk

ŠVP - ZŠ Lipůvk

Výtvarná výchova Září v základní škole 2.školní týden První školní týden První školní den Nové sociální zařízení Školní řád ŠVP ZŠ Výtvarná výchova Organizace školního roku 2014/201 Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. Smetanova 738 Chodov 357 35. IČO: 60610247 DIČ: CZ6061024 Oblast zahrnuje předmět Hudební výchova a Výtvarná výchova, ve kterých se u žáka utvářejí a rozvíjejí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení. učí se rozumět obecně používaným termínům oblasti hudební a výtvarné, aby s nimi dovedli zacháze 08 ŠVP fyzika (381.34KB) 09 ŠVP chemie (528.77KB) 10 ŠVP biologie (461.92KB) 11-ŠVP zeměpis (437.83KB) 12 ŠVP hudební výchova (456.68KB) 13 ŠVP výtvarná výchova (341.09KB) 14 ŠVP tělesná výchova (378.91KB) 15 ŠVP administrativa (311.45KB) 16 ŠVP francouzský jazyk (460.84KB) ŠVP - II. stupeň gymnázia (kvinta-oktáva.

ZŠ Kunratice ŠVP - Obsah předmětu Výtvarná výchova

Výtvarná výchova Vyučující. Mgr. Martina Morócová, DiS. Mgr. Filip Potyka; Předmět - Výtvarná výchova. V dnešní době k rozvoji osobnosti dítěte nestačí jen pouze informace předávat, ale je potřebné k estetické, citové a morální výchově vytvořit prostředí pro poznání, prostředí bohaté na podněty, informace, zážitky, možnosti, náměty atd Výtvarná výchova 7. ročník Prvky vizuálního obrazného vyjádření Barevné vyjádření 8. ročník Kresebné etudy Práce s uměleckým dílem 9. ročník Techniky kresby Výchova ke zdraví 6. ročník rodina a širší sociální prostředí sexuální výchova 7. ročník rodina a širší sociální prostředí 8. ročník osobní. Hudební výchova v ŠVP na gymnáziích v České republice Mgr. Magda Zichová estetická výchova hudební a estetická výchova výtvarná. Tyto předměty jsou povinně volitelné, tj. student si na začátku studia zvolí jeden z nich a tomu se věnuje v prvním ŠVP - Gymnázium Jeseník Výtvarná výchova 1/1 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, přesahy a vazby Projekty, poznámky - žák vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání

Název ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Chrudim Motivační název ŠVP S uměním je život bohatší Předkladatel o Název školy Základní umělecká škola Chrudim o Adresa školy 537 01 Chrudim III, Obce Ležáků 92 o IČO 708 88 141 o Jméno a příjmení ředitele Karel Kincl telefon 469 620 32 (všichni vyuující při své práci využívají spoleþné strategie -viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné strategie dále konkrétně rozvíjejí pro předmět Výtvarná výchova): KOMPETENCE K UENÍ učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, ab Výtvarná výchova. PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D., Mgr. Miloš Makovský, PaedDr. Markéta Pastorová, PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni . Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. ročníku - 1 hod. týdněve 2. ročníku - 2 hod. týdn Výtvarná výchova -Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Výtvarná výchova 1. ročník Výtvarná výchova 2. ročník Výtvarná výchova 3. ročník Výtvarná výchova 4. ročník Výtvarná výchova 5. ročník f) Člověk a zdraví: Tělesná výchova - Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupe

ŠVP základní školy Barevný svět pod Spanilou věží navazuje na ŠVP mateřské školy Barevný svět a je koncipován tak, aby pomohl žákům vytvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základní postoje orientované na zvládnutí situací blízkých životu a na praktické jednání. výtvarná výchova. Tematické plány pro 5. ročník - Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 5. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět

Výtvarná výchova Cíl: Vytváření základních dovedností práce s tužkou, rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. Rozeznávání základních barev. Vytváření vztahu k prostředí. Obsah učiva: vytváření základních dovedností - práce s tužkou (správné držení tužky), štětcem pokusy s výrazovými hodnotami linií, vykrývání ploch/šrafury.textury/,přepis tvaru a jeho stavby/zpřes. proporcí/uzavřenost a otevřenost tvaru/,např. listy a plody téhož druhu/, statika a dynamika tvaru, např. skála a viklan

Nástěnka inspirace | Gymnázium Jana KepleraJak vypadá etika? Kvartáni, jejich rodiče a morální

ZŠ Sirotkova » Školní vzdělávací progra

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Výchovami k výchově a vzdělání. Výtvarná výchova ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * 5/ 10 * 1/2 * ½ * 1 1 4/6 * Člověk a zdraví 10 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 - Výchova ke zdraví. ŠVP ZŠ Březnice E- výuka 2020-2021 Návody a časté dotazy k E-výuce NOVÉ!! Fotogalerie Archiv Výtvarná výchova 7.AB. Publikováno: 22.10.2020 Autor(ka): Lucie Karasová 23.11. Ahoj sedmáci, předchozí úlohu jste plnili s velmi hezkými výsledky. Mám pro vás nabídku dobrovolného úkolu na další období, než nastoupíme.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Kasejovic

 1. ŠVP ZV LMP Vzd ělávací oblast:Um ění a kultura Vzd ělávací obor:Výtvarná výchova Předm ět: Výtvarná výchova Výstupy pro 7.-10. ro čník LMP SP Výstupy pro 6.- 9. ro čník LMP NSP Učivo Konkrétní činnosti Pr ůřezová témata Žák by m ěl uplat ňovat základní dovednosti p ř
 2. Vyučuje: Přípravná výtvarná tvorba (ŠVP), Výtvarná tvorba a kultura (ŠVP), Výtvarná tvorba a kultura pro dospělé (ŠVP) E-mail: i.dandova@zustabor.cz Životopis: Jméno a příjmení: IRENA DANDOVÁ Datum a místo narození: 6.12.1983, Jindřichův Hradec Mobilní tel: 724 502 503 Vzdělání: 9/1999 - 6/2003 SPŠ textilní Helenín Jihlava -obor Modelářství a.
 3. ŠVP - Gymnázium Jeseník Výtvarná výchova - 1. ročník 1/1 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy, přesahy a vazby Projekty, poznámky - žák porovnává různé znakové systémy, využívá je při vlastní tvořivé činnost
 4. Předmět výtvarná výchova je povinný vyučovací předmět. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření
 5. Výtvarná výchova s metodikou: 3. ročník: Kultura: Dramatická výchova s metodikou: 1. ročník: Výchova slovesným,divadelním a filmovým uměním, dramatická výchova: Hra na hudební nástroj: 1. ročník - hra na klavír, klávesy: Hra na hudební nástroj: 2. ročník - hra na klavír, klávesy: Hra na hudební nástroj: 3.
 6. Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětu výtvarná výchova Kritéria vycházejí z pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí ŠVP ZŠ Litomyšl, Zámecká 496. V určitých bodech se pak tato pravidla konkretizují vzhledem ke specifikům předmětu výtvarná výchova
Bobřík informatiky 2013 | Gymnázium Jana Keplera

Návraty k přírodě Výtvarná výchova

 1. Školní družina je školské zařízení, jehož hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování
 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol
 3. Výtvarná výchova: Ahoj z prázdnin . Požární ochrana očima dětí - výtvarná a literární soutěž - duben2008 . Děti, pozor, červená - únor 2008 . Soutěž dětských recitátorů: Školní kolo - březen 2008 . Péče o pracovní prostředí . Ředitelka zodpovídá za spolupráci s úřadem městyse. Společně.
 4. Vánoční stromeček, výtvarná výchova. Kousky prkének natřeme akrylovou barvou na bílo a pomocí tavící pistole sestavíme stromeček. Pak stromeček můžeme čímkoliv nazdobit, stačí třeba jen hvězdičky, vložil: alena.pek. 3. vloženo: 27.12.201
 5. Základní škola se všemi ročníky prvního a druhého stupně, školní družinou a školní jídelnou - výdejnou. Do nabídky volitelných předmětů je zařazen i předmět Sportovní výchova, který umožňuje sportovní zdokonalování žákům se zaměřením na plavání

Procházet materiály » Digitální učební materiály RV

 1. Dodatek k ŠVP ZV č.28 Název školního vzdělávacího programu: Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 + 1 2 2 + 1 2 + 1 10 10 + 3 Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5 Disponibilní časová dotace vázaná Č.
 2. Charakteristika ŠVP; Učební plán. Výtvarná výchova: Hudební výchova: 1. ročník povinný Literární výchova Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií . Z: Čj (6. ročník): Komunikační a slohový výcvik.
 3. Vítejte na oficiálních webových stránkách - Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
 4. Výtvarná výchova plní cíle kognitivní, afektivní a psychomotorické a dosahuje je prostřednictvím vzdělávacího obsahu a tvůrčích činností. Navigace « O průvodci a úpravách (úvod) « ‹ Úpravy ŠVP ‹ ‹.
 5. Výtvarná výchova 8. ročník Umění začíná okamžikem, kdy člověk již netvoří s utilitárním - užitkovým záměrem, ale proto, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Umění je po staletí poselstvím, vyjadřovacím prostředkem, způsobem lidského dorozumíváním, který snad vznikl dříve než řeč
 6. Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův Brod sekretariat@zswolkerova.cz. Kancelář školy: 569 431 340 Ředitelna: 569 431 346 Školní družina: 569 431 350 Školní jídelna: 569 431 349 MŠ Perknov: 569 427 64
Nový ŠVP pre MŠ - Farebná mozaika - Pracovné listy

Výtvarná výchova - Předměty - Gymnázium Františka

 1. ŠVP Školní vzdělávací program - osmileté studium aktualizace k 1. 9. 2020 (ke stažení
 2. a kuchyň, předměty kolem nás - expresivní volný výtvarný projev doplněný pozorováním skutečnost
 3. ŠVP ZŠ Výtvarná výchova Organizace školního roku 2014/2015 Klub zábavné logiky a deskových her Čtenářský klub Klub angličtiny Volná místa Výsledky testování žáků 5.tříd Dokumenty ke stažení Distanční výuka Stravován
 4. První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25, 360 20 Karlovy Vary +420 353 501 111, skola@gymkvary.euskola@gymkvary.e
 5. Základní škola pro město Bělá pod Bezdězem a spádovou oblast s jídelnou, klubem a družinou. Možnost navštěvovat sportovní, výtvarné, dramatické, taneční, hudební a jazykové kroužky
 6. Základní škola Bratří Čapků, 1332 Ústí nad Orlicí, 562 0

Tematické plány - Wik

Publikácie | Metodicko-pedagogické centrumFyzika pro 7Nový ŠVP pre MŠ - Pracovný zošit Predškoláčik 1 - Abeceda
 • Popis částí lodi.
 • Business english slovíčka.
 • Hotel bílý koníček velké meziříčí.
 • Protahování miminka v bříšku.
 • Jindřišská věž whisky.
 • Aplikace face app.
 • Canon eos c100 mark ii.
 • Snare drum wikipedia.
 • Co do dárkového koše.
 • Kyvadlo prodej.
 • 4 plicní žíly.
 • Vinylove tapety.
 • Chráněné houby.
 • Tapety za 100 kc.
 • Jak se zbavit drátovce.
 • Phil muni knihovna.
 • Výrobce úpletů.
 • Monster energy e shop.
 • Crystal reed.
 • Obrazy na skle krajina.
 • Vivian lake brady.
 • Venofarmaka dr max.
 • Rajská omáčka.
 • Zvětšená uzlina na stehně.
 • Vampire academy zkouknito.
 • Hořec lékařský.
 • Rudbekie goldsturm.
 • Talíře do mikrovlnky.
 • Broušení kůže.
 • Stock news.
 • Word 2007 obnovení dokumentu.
 • Snímek obrazovky lenovo.
 • Popis částí lodi.
 • Sdílený kalendář na internetu.
 • Ztráta blízkého člověka.
 • Ze vztahu kamarádství.
 • Zivotopis titul.
 • Maca peruanska dr max.
 • Telefony honor recenze.
 • Outlet plesové šaty.
 • Janova ruční práce.