Home

Poměry mezi větami hlavními pracovní list

PRAVIDLA - Významové poměry mezi větami hlavními

Téma: Významové poměry mezi větami hlavními Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabuli ( k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy) Anotace: Žáci si zopakují učivo o souřadicích spojkách a významových poměrech mezi větami hlavními. Ve cvičení doplní gra Napište počet vět, uveďte poměry mezi hlavními větami, vět, uveďte poměry mezi. větami: Věty dejte do všech souřadných poměrů s libovolnými větami. Vzor: Úroda obilí byla podprůměrná a bylo veliké sucho.,ale obchodníci si mnuli ruce Významové poměry mezi hlavními větami Slučovací. Věty jsou obsahově rovnocenné. spojky nejčastěji a, i, ani, nebo, příslovcetaké, pak, potom; věty existují i beze spojky (Šel domů, cestou si pískal.) Pozor! Nepíšeme před spojkami čárku. Potoky zvučely a lesy hučely do dnešních dnů. Nic ji nebolí, nic ji netrápí

PRACOVNÍ LIST 14 VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI Podtrhni spojovací výrazy mezi VH a urči významový poměr mezi VH: 1) Vyšlo slunce a příroda se probudila. 2) Nejen že si odřel koleno, ale i ruku si zlomil. 3) Buď se mnou půjdeš, nebo nepůjdu ani já. 4) Zapomněla jsem zalít květiny, a proto mi zvadly PRACOVNÍ LIST Určete poměr mezi dvěma větami hlavními. Samozřejmostí je opět vlnovkou podtrhnout přísudky, spojky dáváte u souvětí souřadného do čtverečku. Nad věty napíšete zkratky vět hlavních a jejich počet. Na nic se neptáte, pod souvětí napíšete poměr a zdůvodníte, proč si to myslíte Značky pro poměry: Věty hlavní jsou v souvětí souřadném buď spojeny spojkami souřadicími, nebo jsou k sobě volně přiřazeny beze spojky . I v takovém případě můžeme určit poměr mezi větami např. na základě obsahu , významového poměru mezi větami, nebo pomocí souřadicího spojovacího výrazu , který si do. Pracovní list pro žáka obsahující rozlišení základních poměrů mezi větami hlavními. Pracovní list je založen na vlastní kreativitě žáka při pochopení základních rozdílů mezi poměry vět hlavních Poměr mezi větami hlavními Autor: Mgr. Jiří Benda. Urči poměr mezi větami hlavními. Vyhodnocení . Kamarádi se sešli v půl osmé před vlakovým nádražím a odjeli nejbližším spojem směrem na Děčín

Významové poměry mezi větami hlavními

 1. 30.11. 2020 - Poměry mezi větami hlavními, online hodina, prezentace k online hodině VÝZNAMOVÉ POMĚRY, učebnice str. 26 -27, přepište(vlepte do Pravidel) Poměry mezi větami hlavními- přehled, vypracujte pracovní list Určete významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními, jeho řešení pošlete do 2. 12
 2. Pracovní list - větné grafy, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními 1. Úkol a) druhy VV u jednotlivých vět: 1. _____ 2
 3. Pojem souvětí, určování poměrů mezi VH, rozbor souvětí. Klíčová slova souvětí , poměry mezi hlavními větami , český jazyk , pracovní list , 9.roční
 4. VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTNÝMI ČLENY A VEDLEJŠÍMI VĚTAMI - významové poměry se nemusejí vyskytovat jen mezi větami hlavními, ale mohou se vyskytovat také mezi: 1) členy několikanásobného větného členu Úkol: Urči a zapiš značkami významové poměry mezi VČ: Učitel vykládal látku pomalu a nahlas
 5. 14) Poměry mezi souřadně spojenými několikanásobnými větnými členy - pracovní list IV s řešením 15 ) Souvětí souřadné, podřadné, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět 16) Poměry mezi větami - pracovní list s řešení
 6. Znáte druhy poměrů mezi hlavními větami? Pokud ano, pak pro vás jistě tento test bude hračka. Na deseti otázkách si můžete zopakovat poměry mezi větami hlavními. Držíme vám palce
 7. Poměry mezi hlavními větami - pracovní list 3. 1)Doplň do vět čárku a urči významový poměr mezi hlavními větami (napiš za větu názvem nebo značkou): Zdálo se jí to vtipné a proto se smála. Chtěla si v knihovně půjčit Hobita ale byl už půjčený. Podej mi ruku nebo upadnu. Hledala jsem informace ale moc jsem jich.

Tematický okruh : Významový poměr mezi hlavními větami Očekávaný výstup : Procvičování významových poměrů mezi hlavními větami Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut PRACOVNÍ LIST 17 VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI A) Podtrhni spojovací výrazy mezi větami hlavními a urči významový poměr mezi VH: 1) Vzduch byl klidný a roklinu naplňovaly vůně pahorků. 2) Pavel zná několik cizích jazyků, dokonce čte v originále odbornou literaturu

Title: ��PRACOVN� LIST Author: marketa Created Date: 6/16/2011 11:15:07 A Anotace: Žáci pracují s pracovním listem, ve kterém si procvičují znalosti o významových poměrech mezi větami a větnými členy. Procvičují si schopnost rozlišit několikanásobné větné členy a významový poměr mezi nimi a rozlišit věty hlavní v souvětí souřadném a významový poměr mezi nimi

Souvětí souřadné - Digitální učební materiály RV

Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět. Autor: Mgr. Ivona Kindlová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními. procvičování, příloha - pracovní list. Stupeň: Základní 2. stupe. Významové poměry mezi větnými členy - český jazyk pro základní školy online. Pracovní listy 6. třída - pracovní listy ; 7. třída - pracovní listy Mezi několikanásobnými větnými členy mohou být stejné významové poměry jako mezi větami hlavními

Poměr mezi větami hlavními - zsvernerice

 1. Anotace: Synonyma, antonyma, homonyma - pracovní a výukové listy. Autor: Mgr. Lucie Cihlářová . VY_32_INOVACE_ 108 Významové poměry mezi souřadně spoj. větami hlavními - prac. a výukové listy VY_32_INOVACE_ 118. Anotace: Významové poměry mezi souřadně spojenými vět. členy - prac. a výukové listy. Autor: Mgr.
 2. Opakovací test - poměry mezi větami hlavními : 8. VY_32_INOVACE_1_09.pdf (211,1 kB) VY_32_INOVACE_1/10 : Opakovací test - pravopis, slovesný rod, příslovce: 7. VY_32_INOVACE_1_10.pdf (216,5 kB) VY_32_INOVACE_1/11: Opakovací test - pravopis, zájmena, poměry vět hlavních: 8. VY_32_INOVACE_1_11.pdf (218,1 kB) VY_32_INOVACE_1/1
 3. Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami Poměr slučovací je mezi větami významově (i mluvnicky) rovnocennými. a Nezaváhala ani na chvíli a rychle mi podala ruku. i Studoval jazyky i četl knihy. ani Nakonec jsme nelyžovali ani nebruslili. nebo Něco si ušiji nebo upletu
 4. Poměry mezi větami hlavními - test na ověření znalostí v 8. (případně 9.) ročníku, je možné pracovat na počítačích i s tištěnou verzí. 18. Poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami - pracovní list pro procvičení nové látky v 8. ročníku, nebo pro opakování v 9. ročníku, opakování větných členů a.
 5. Téma : Významové poměry mezi sou řadn ě spojenými v ětami hlavními Metodický list: Výukový materiál byl vytvo řen jako pracovní list sloužící k opakování a procvičení probraného u čiva v 9. ro čníku. V tomto ro čníku bude také ov ěřen. Může být použit i na konci 8. ro čníku
 6. Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními. Metodický list (anotace): Cílem této prezentace je seznámit žáky s významovými poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními a naučit je tyto poměry určovat. s. 2 - 8 přehled souřadných poměrů (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací.

VIII.třída: učivo - ZŠ a MŠ Vrbove

 1. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Významové poměry mezi hlavními a vedlejšími větami Významové poměry mezi hlavními a vedlejšími větami
 2. PRACOVNÍ LIST - VÝZNAMOVÉ POMRY MEZI VTAMI HLAVNÍMI A SOUŘEDN SPOJENÝMI VTAMI VEDLEJŠÍMI NEBO VTNÝMI LENY 1. Urþi, které významové pom ry mohou být mezi souřadn spojenými vtami nebo vtnými leny: a) slučovací b) stupňovací c) přikazovací d) doplňovac
 3. Metodický list Jazyk a jazyková komunikace Významové pom ěry mezi v ětami hlavními Centrum Korálek Významové poměry mezi v ětami hlavními Český jazyk, 8. ro čník II. stupe ň ZŠ Pokyny pro žáka: V rámci u čiva o skladb ě se žáci v 8. t říd ě seznamují se souv ětím sou řadným, ve kterém spolu v ět
 4. Přehledová tabulka učiva - Větné členy. Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeby žáků. Přehledová tabulka - Větné členy - ucelený přehled větné sklady, základní větné členy, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí, věty vedlejší, významové poměry mezi větami hlavními
 5. pracovní list zaměřený na opakování učiva ze skladby - druhy vedlejších vět, poměry mezi větami, přístavek a na rozdíl mezi větami hlavními a vedlejšími. Závěrečná písemná práce z ČJ8. Jméno a příjmení: počet bodů

Poměry mezi hlavními větami V souvětí souřadném (obsahuje alespoň 2 věty hlavní) mohou věty hlavní vstupovat do různých významových vztahů neboli poměrů. K určení významového poměru mezi větami nám pomůže spojka a uvědomění si, zda se informace ve větách navzájem dolňují, jedna stupňuje druhou, jedna druhé. POMĚRY MEZI NĚKOLIKANÁSOBNÝMI VĚTNÝMI ýLENY II. (CJ-08-19) - stejně jako jsou věty hlavní spojeny v nějakém poměru, stejně tak jsou několikanásobné větné leny spojeny ve stejných druzích poměrů slučovací - Svou báseň přednášel pomalu a zřetelně

Nejprve uděláte pracovní list. Potom budeme probírat novou látku - významové poměry mezi větami . hlavními. I. PRAC. LIST. A) PRAVOPIS - Doplň i/y. zb_tek bavlnky, nab_l peněz, dob_l pevnost, přib_l nový žák, netrhejte b_lí, pl_nový vařič, had pol_ká žábu, bl_štivé sklo, l_ska je pták, seml_t ob_lí, l_s Poměry mezi větami hlavními test pdf. II. VYDÁNÍ PRAHA 1950 Nákladem Exarchátní rady pravoslavné církve v Praze. Uděluji požehnání k II. vydání Pravoslavného katechismu od biskupa-mučedníka Gorazda pro účely náboženské výchovy. pravoslavných věřících

Významové vztahy mezi hlavními větami: 14690× 63.6: Cvičný test - státní maturita 1: 37185× 49.6: Čj.všestranný jazykový rozbor: 15296× 49.5: Skloňování cizích slov a přejatých: 23983× 75.7: Test pro žáky 9. tříd: 27458× 49.6: Český jazyk - čárky ve větě a vztahy mezi větami: 14894× 78.4: Čeština hravá. Poměry mezi dvěma větami určí, jaká je ta druhá. Ach ty kouzelné poměry (nesnáším je). Stejně ale taky dost pomáhají při určování vět. Poměry mají takovou schopnost, že dvě věty, které odděluje, jsou stejné. Např: Nevadilo, že udělal chybu, ale že se neomluvil Významové poměry mezi hlavními větami - jde o nové učivo, budete se muset naučit spojky, pak to bude jednoduché. Prostudujte v učebnici strany 49-51, do sešitu buď vypište poměry, k nim spojky a pár příkladů, nebo máte-li možnost ofoťte z učebnice a vlepte do sešitu, také v prac. sešitě je na straně 33 přehled - mluvnice: dokončení příslovcí v učebnici, kontrola DÚ, zápis v sešitě předložky, spojky - opakovat poměry mezi větami hlavními + jejich spojovací výrazy - literatura: Josef Kainar (dva pracovní listy, společná kontrola), druhy rýmů, schéma rýmů. 4.3. - 6.3. 201 Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH. Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám. Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV)

Poměr mezi větami: 03b: 8: Český jazyk: Skladba vět: Poměr mezi větami: 04b: 8: Český jazyk: Skladba vět: Poměr mezi větami: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Známá televizní soutěž AZ kvíz má více možností použití: 1) Žáci se mohou rozdělit na 2 - 3 týmy, které proti sobě soutěží. - 2 týmy (červení a zelení), šedá pole značí špatnou odpověď, snaží se propojit 3 strany - 3 týmy (šedí, červení a zelení), cílem je získat co nejvíce polí vlastní barvy 2) Také je možnost použít hru jako podklad na. pracovní - LIST - k videokonferenci dne 25. a 26. 5. 5. mluvnice: opakování - rozbory souvětí, větné členy, vedlejší věty, poměry mezi větnými členy a větami hlavními, domácí úkol - poslat ZD Mezi složkami, které jsou v rozporu. Ale, avšak, nýbrž, leč, zato. Nemluvila jsem s Ivanou, ale s Martinem. - čárka se píše. Poměr vylučovací- Složky se navzájem vylučují- Platí obě možnosti. Nebo, anebo, či, buď-nebo - čárka se píše! Narodil se jim chlapec, nebo děvče? - čárka se nepíš

Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický. Syntaktický pravopis (nebo také skladební) se týká mluvnické stavby věty. Má blízko k nauce o větě a zabývá se psaním interpunkčních znamének, větnými vztahy, skladebními dvojicemi, větnými členy,větami jednoduchými a souvětími, větami jednočlennými a. VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI- Podle spojek mezi větami hlavními (VH) rozlišujeme poměry:· Slučovací · Stupňovací · Odporovací · Vylučovací · Důvodový · Důsledkový 1) Slučovací poměr · a, i, ani, nebo, také, též, pak, potom + dvojité spojky jednak-jednak, ani-ani, dílem-dílem, hned-hned, tu-t

DUMY.CZ Materiál Souvětí a poměry mezi hlavními větami

SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Významové poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími - Mgr. Zdeňka Ryškov Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka Potřeby pro realizaci: Smart tabule version 10.0.187.1, notebook, MS Word, učební materiál pro 8. roč. Anotace, základní pojmy: Druhy souvětí, poměry mezi větami hlavními, druhy vedl. vět Datum vytvoření: 20. ledna 201

Učivo tercie - 8. ročníku :: Zvládáme češtin

poměry mezi větami hlavními. Pracovní poměr na dobu určitou - Portál Pohoda; Obecnou úpravu pracovního poměru na dobu určitou nalezneme v § 39 zákoníku práce (dále jen ZP) Pracovní list slouží k procvičení či ověření znalosti učiva o větě jednoduché a souvětí. Žáci rozhodují o druhu věty samostatně, nebo při skupinové práci. Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Věta jednoduchá, souvětí.xls VANDASOVÁ, Hana. Věta jednoduchá, souvětí. Metodický portál. Souvětí graficky zapiš a urči poměry mezi hlavními větami, popř. druhy vedlejších vět. (Udělám 1 jako vzor. Jinak, kdo si může vytisknout, vyplní přímo do testu, kdo ne, napíše na papír k číslům pouze řešení, věty opisovat nemusí.) Test/list mi přineste 24. 4 Urči poměr mezi větami hlavními 1. Půjdeš dnes s námi, nebo raději zůstaneš doma? 2. Vladimír byl velmi vtipný a veselý člověk, a proto byl v každé společnosti upřímně vítán. 3. Já ty džíny nechci, neboť jsou příliš drahé. 4. Mí rodiče odjeli na dovolenou do Řecka, ale mě nechali doma. 5

Test - Poměry mezi větami hlavními (10 úloh na vyplnění

Přinášíme přehled vybraných mluvnických pravidel a pravopisných jevů. Nakoukneme lehce i pod pokličku literární teorie. Naše zpracování vysvětluje danou prob.. 3) Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami. Tento týden se zaměříme na zbylé 2 poměry: příčinný a důsledkový Nastudujte tabulky v učebnici na straně: 51.. Udělejte si zápis do sešitu - napište si nadpis, větu pod nadpisem, vypište si všechny spojky a uveďte si některé příklady. Nemusíte si opisovat všechny příklady Stránka nenalezena. Je nám líto, ale požadovaná stránka se na našem webu nenachází Souřadné poměry •Vyjadřují vztah mezi: jednotlivými členy několikanásobného větného členu souřadně spojenými větami vedlejšími větami hlavními • spojeny mohou být bezespoječně, nebo souřadicími spojkam Poměry mezi hlavními větami - pracovní list 2. 1) Spoj. různými barvami. věty, které k sobě . patří, za věty vyznač. značkou významový poměr mezi spojenými větami

DUMY.CZ Materiál Významové poměry mezi větnými členy a ..

2. Naučíte se teorii poměrů mezi větami hlavními (viz přehled ode mě), budu zkoušet spojky i vysvětlující text kromě příkladů vět. Po návratu do školy procvičíme v praxi. Je to hlavní učivo českého jazyka v 8.třídě, tak se mu poctivě věnujte, není těžké. Učte se poměry postupně, každý den jeden. 3 Významové poměry mezi větami hlavními - pracovní list, který odevzdáte do učebny Google classroom. Komu to z nějakého důvodu nepůjde, vytiskne a vloží do sešitu popř. napíše odpovědi do sešitu a pošle mi práci na mail s vysvětlením proč to nejde do učebny Test: poměry mezi hlavními větami (Domácí příprava V) dosud neodevzdali: Jarošenková, Viktorin, Didiová, Vlna. Sešity a pracovní sešit nelikvidujte, budeme je potřebovat na začátku dalšího školního roku, kdy proběhne kontrola (a ověřování) veškeré práce z doby distanční výuky.. Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 2. stupni. přístavkový vztah, souvětí podřadné, druhy vedlejších vět, významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami, souvětí souřadné, významové poměry mezi větami hlavními, psaní čárek ve větě.

Souvětí - Digitální učební materiály RV

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními

Pracovní list - opakován Urči významové poměry mezi větami: Viděl jsem to na vlastní oči, omyl je tudíž vyloučen. Buď si necháte vystavit potvrzení od lékaře, nebo musíte přijít do zaměstnání. Po celý den lilo jako z konve, dokonce přišly navečer i kroupy Procvičování nové látky - významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy stejně jako u poměrů mezi hlavními větami. Ještě malá rada: nezapomeňte, že poměr nemusí být jen mezi dvěma pracovní sešit - str. 38/2 (pokračuje na str. 39 Urči počet vět, vypiš věty vedlejší a urči jejich druh, urči poměr mezi větami hlavními, urči druh souvětí. Z jednotlivých vět vypiš základní skladební dvojice. Vypiš a urči neohebné slovní druhy. Napiš sloveso vidu opačného ke slovesům: NEVYDAT - ZASADIT - DOVÁŽET - Ke slovu ZATOPENÉ napiš synonymum. 3 Pracovní list-Poměry mezi větami hlavními, druhy vedlejších vět: souboru: otevřít [docx; 0.01MB] : autor: Mgr. Petra Novotná (21.05.2014 21:36:15 Tady jsou dobrovolná cvičení na procvičování poměrů mezi větami hlavními a souřadně spojené vedlejší věty Povinný úkol pro všechny k zaslání je tento pracovní list. Poslat do pátku 6.11.(do 22hodin). Příprava na přijímací zkoušky

Významové poměry mezi větnými člen

Učebnice s. 85 - Významové poměry mezi větami hlavními (poměr důsledkový), s. 86/4, 86/6 (písemně do sešitu na ml), naučit se zpaměti spojky všech poměrů (tabulka v sešitě nebo učebnice) Literatura K. H. Mácha: Máj (zpaměti 1. sloka), text lze najít na internetu (rozešlu jej i mailem ČJ: poměry mezi hlavními větami - cvičení Najdi je a urči poměr mezi jednotlivými slovy, ze kterých se několikanásobný větný člen skládá. 1. Začal vyprávět historku, která ale byla poněkud nezáživná a nudná. 2. Nejen že mi ujel autobus i tramvaj, ale taky jsem si zapomněla klíče. 3. Večer jdeme na pizzu a do.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotic

52_Pracovní list- tvoření slov 1 tit [PDF, 70 kB] 53_přídavná jména-prac. list [PDF, 78 kB] 54_Skládanky-autoři a jejich díla [PDF, 326 kB] 55_TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Z [PDF, 77 kB] 56_THOR HEYERDAHL- cestopis tit [PDF, 74 kB] 57_Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavním [PDF, 73 kB - opakovat si - Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami - učebnice str. 69, případně ze sešitu a Druhy vedlejších vět - str. 66 - 67 - PS - str. 41 /cv. 1 - do domácího sešitu, školní mám u sebe vytvořit graf Mezi souřadně spojenými větami (větnými členy) existují VÝZNAMOVÉ POMĚRY. mezi souřadně spojenými hlavními větami (v souvětí souřadném) mezi souřadně spojenými vedlejšími větami (stejného druhu, závisí na stejné řídící větě) mezi jednotlivými členy několikanásobného větného členu . slučovací. - učebnice str. 62 - Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami - opsat oranžovou tabulku do sešitu Mluvnice (je to stejné jako předchozí významové poměry, ale pozor ty byly pouze mezi hlavními větami) a naučit - učebnice - str. 63/cv. 3 a, b, - vypracovat do sešitu Mluvnice - např

VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Naučili jsme se významové poměry mezi hlavními větami. Stejné významové poměry můžeme určovat ale i mezi jednotlivými větnými členy v několikanásobných větných členech. Na str. 62 v rámečku jsou zopakovány všechny poměry a na příkladech je ukázáno, jak jsou uplatněny ve větných členech. Pročti si Významové poměry mezi větnými členy Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší Dobranská LudmilaČeský jazyk Učebnice - pozorně přečíst a postupně přepsat kapitolu Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami - str. 49 Do školního sešitu napsat podle učebnice nadpis Skladba Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami Pak vždy opsat béžové tabulky, např

Amerika - přírodní poměry - Školáci.com - pro rodiče a Pracovní list, který může posloužit zároveň jako test. Žáci si zopakují přírodní poměry Ameriky (povrch, vodstvo, podnebí a vegetační pásy). Očekávaný výstup: rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení. souřadné poměry mezi větami hlavními + renesanční literatura, W. Shakespeare, znaky slohových postupů (kdy se používá, jazykové prostředky, postup - osnova) Nová látka - souřadné poměry mezi členy několikanásobného větného členu - poznámky do sešitu najdeš v pracovním listu. Prostuduj učebnici str. 86 - 89. Dobré ráno, heslo dne Procvičuj, procvičujme, procvičujte významové poměry mezi větami hlavními. Pracovní postup: 1. sešit Čj Š, datum 21. dubna, učebnice str. 63, cv. 8 - postupuj podle zadání! Toť vše, přeji hodně zdaru! 20.4. Dobrý den, dnes jen připomínám čtení knihy a psaní deníku - poslat 27.4 Významový poměr mezi větami hlavními. Zápisky v krátkosti charakterizují typy významových poměrů mezi větami hlavními a uvádějí spojovací výrazy, které jsou s jednotlivými poměry spjaty.... Typ školy: SŠ. Kategorie: Češtin

 • Příjem domácnosti.
 • Těstoviny se špenátem pro děti.
 • Poměry mezi větami hlavními pracovní list.
 • Konspirační teorie kde je pravda.
 • Vizitky praha 5.
 • Testosteron v gelu.
 • Strážci galaxie plyšáci.
 • Horton how the grinch stole christmas.
 • I am legend 2007.
 • Hladina bílkoviny v moči.
 • Abba brno 2019.
 • Brutal io.
 • Zvětšená uzlina na stehně.
 • Seaworld winter.
 • Neco bileho po vytrzeni zubu.
 • Kojenec wikipedie.
 • Tekutá extáze.
 • Práce kladno stálá ranní.
 • Zásady správného polohování.
 • Logické hry webgames.
 • Hadanka vezni.
 • Histomonóza.
 • Meteoradar klatovy.
 • A320 100 200 qatar.
 • Cviky pro nejmenší děti.
 • Kniha astrofotografie.
 • Led obrysovky.
 • Úprava obočí praha 3.
 • N. infraorbitalis;.
 • Film pomsta 2018.
 • Mahi mahi jidlo.
 • Benjamin millepied amalia millepied.
 • Předělání tetování cena.
 • How would the baby look like.
 • Rayman xbox 360.
 • Asfaltový pás s posypem.
 • Top diamonds.
 • Technet blog.
 • Placenta ve fundu.
 • Nemilovaní film.
 • Nguyen fast food.