Home

Středová souměrnost trojúhelníka

Konstrukce trojúhelníka pomocí středové souměrnosti. Je dána úsečka o délce 3 cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, pro které je těžnicí a platí, že b=8 cm a β = 30°. V řešení je zelenou barvou zvýrazněná množina bodů, ze kterých je úsečka viditelná pod zadaným úhlem Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce.. Jednou ze základních vlastností trojúhelníku v obyčejné euklidovské rovině je skutečnost, že součet velikostí jeho vnitřních úhlů je roven 180° (π v obloukové míře). Naproti tomu sférický trojúhelník na kulové ploše má součet velikostí vnitřních úhlů vždy.

Středová souměrnost. O některých písmenech abecedy říkáme, že jsou souměrné podle středu. Na houpačce i fontáně vidíme, že středová souměrnost často využíváme i v praxi. Příklad : Narýsujte trojúhelník ABC a bod S, který není bodem trojúhelníku ABC. Narýsujte poté polopřímky AS, BS a CS Středová souměrnost. 1) Zapiš číslo, kterým je označen obraz vybarveného útvaru ve středové souměrnosti se středem S. 2) Narýsuj obrazy ve středové souměrnosti. Středová souměrnost. 1) Narýsuj obraz ve středové souměrnosti. 2) Narýsuj trojúhelník ABC, ve kterém je c = 33 mm, ( = 40o, ( = 105o Středová souměrnost je zobrazení, které je určeno bodem, který nazýváme střed souměrnosti. Obvykle se značí S. Zápis: S ( S ) : A → A´ Čteme: obrazem bodu A ve středové souměrnosti je bod . Střed souměrnosti je samodružný bod. To znamená, že vzor je totožný s obrazem Střední příčky. Střední příčkou trojúhelníku rozumíme každou z úseček spojujících středy stran trojúhelníku. Konkrétně u ABC jsou to úsečky S a S b, S a S c, S b S c, kde např. S a je střed strany a.Střední příčky dělí trojúhelník na čtyři navzájem shodné, s původním podobné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníka pomocí středové souměrnosti - GeoGebr

Bod Y leží na hranici trojúhelníka KLM, proto jeho obraz Y´ ve středové souměrnosti S(S) leží na hranici trojúhelníka K´L´M´, který je obrazem trojúhelníka KLM ve středové souměrnosti S(S). Bod X leží na hranici trojúhelníka ABC. Bod X = Y´ tedy leží v průniku hranic trojúhelníků ABC a K´L´M´ Středová souměrnost.doc. KOČOVÁ, Kamila. Středová souměrnost. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 10. 2010, [cit. 2012-11-26]. obraz úsečky a trojúhelníka ve středové souměrnosti, obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání, kružnice trojúhelníku opsaná a.

Trojúhelník - Wikipedi

Středová souěmrnost - Sweb

 1. Klíčová slova: Osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, konstrukce trojúhelníka. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje učivo o shodných zobrazeních a techniku konstrukce trojúhelníků podle vět o shodnosti. Žáci pracují s pravítky, kružítkem a úhloměrem
 2. Pedagogická poznámka: Tvar trojúhelníka dop ředu ne řešíme. Jakmile mají žáci rozhodnout o tom, zda je shodnost přímá nebo nep římá, správný tvar se samoz řejm ě hodí. Bavíme se o tom p ři kontrole. Př. 5: Rozhodni, které z trojúhelník ů na obrázcích jsou st ředov ě soum ěrné s trojúhelníkem ABC
 3. Rovnostranný trojúhelník je osově souměrný podle tří os určených výškami/těžnicemi trojúhelníka (u rovnostranného trojúhelníka tyto úsečky splývají), čtverec podle čtyř os (obr. 3.2.1), kosočtverec podle dvou os určených úhlopříčkami, obdélník podle dvou os
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 5. Středová souměrnost. Tato metoda je speciálním případem metody otočení (pro velikost úhlu otočení α = 180°). Její princip proto plyne z principu metody otočení
 6. Středová a osová souměrnost - opakování Přerýsuj uvedené útvary v podobě jako jsou na obrázku a pak sestroj jejich obrazy v osové souměrnosti s osou o. Od ruky zakresli ve čtvercové síti obrazy útvarů středově souměrné podle středu S: Sestroj obraz úsečky AB v osové souměrnosti podle osy o. Osu zvo
 7. STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST: Středově souměrné obrazce: Středová souměrnost - procvičování : Prezentace Středová souměrnost - úvod : 8. ROČNÍK: Souhrnně učivo 8.ročníku - 1 : Souhrnně učivo 8.ročníku - 2 : ALGEBRAICKÉ VÝRAZY: Hodnota číselného výrazu : Úprava algebraických výrazů : Sčítání a odčítání.

Středová souměrnost

Soubor pracovních listů na procvičení středové souměrnosti. KOČOVÁ, Kamila. Středová souměrnost. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20 Osová souměrnost. Osová souměrnost v rovině je shodné geometrické zobrazení v rovině. (Vzor a obraz jsou souměrné podle osy o a obraz je shodný se svým vzorem). V osové souměrnosti platí: Obrazem bodu X je bod X´. Body X a X´ leží na kolmici k ose o. Vzdálenost bodu X od osy o je stejná jako vzdálenost bodu X´od osy o

 1. Mřížkovaná. Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání - prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů
 2. V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 7. ročníku ZŠ na třech příkladech z učiva středová souměrnost, rovnoběžník a shodnost trojúhelníků
 3. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 4. Středová souměrnost Příklad: Vzor a obraz ve středové souměrnosti Ovládání: Pohybujte vrcholy trojúhelníka. učebnice Čižmár, J. a kol.: Matematika.

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST Co jsou shodné útvary? Jsou to útvary, které se po přemístění kryjí. Někdy se musí nejříve překlopit. Středová souměrnost je shodné zobrazení. - obrazem úsečky je úsečka s ní shodná - obrazem úhlu je úhel s ním shodný - obrazem trojúhelníku je trojúhelník s ním shodný Jsou to shodné útvary Je dána přímka o.Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení, které každý bod X, který neleží na přímce o, zobrazí na bod X´, a to tak, že přímka o je osou úsečky XX´, a každý bod Y, který leží na ose o, zobrazí na bod Y´ = Y.Osovou souměrnost s osou o značíme O(o).Přímku o nazýváme osou osové souměrnosti, bodům X a X´, jejichž role jsou rovnocenné. Středová souměrnost - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Středová souměrnost je, stejně jako souměrnost osová, zobrazení v rovině, které převádí vzory na obrazy. Rozdíl oproti osové souměrnosti je v tom, že překlopení vzoru probíhá přes jediný bod, který nazýváme střed souměrnosti.; Na obrázku vidíte ABC - vzor zobrazený ve středové soměrnosti se středem S na A'B'C' - obraz Výšku jsme vedli z vrcholu C.Druhý bod leží na protější straně AB (neboli strana c) a úsečka CP c je kolmá na stranu c.Bod P c se nazývá pata výšky; stranu c nazýváme základnou. Patu obvykle pojmenováváme po písmenu P s dolním indexem, kde je vrchol, z kterého výška vede. V tomto případě je to vrchol C.. Výšky se rýsuje celkem snadno, vezmete si pravítko a.

Trojúhelník a středová souměrnost. konstrukce trojúhelníka, středová souměrnost: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Středová souměrnost je shodné zobrazení. Procvičování: 1. Narýsuj trojúhelník ABC: a = 4,5 cm, b = 6 cm, c = 7,5 cm. V trojúhelníku ABC zvol bod S tak, aby nepatřil hranici trojúhelníka. Sestroj souměrně sdružený obraz trojúhelníka ABC ve středové souměrnosti se středem souměrnosti S a řádně ho pojmenuj. 2. V. Osová souměrnost; Středová souměrnost; Otáčení; Základní konstrukce trojúhelníka - podle věty sss; Základní konstrukce trojúhelníka - podle věty sus; Základní konstrukce trojúhelníka - podle věty usu; Doplnění trojúhelníka na rovnoběžník (3 způsoby) Skládání dvou různoběžných si

ShODNOST + TROJÚHELNÍK. 1. Materiál k probíranému učivu - řešené i neřešené konstrukční úlohy: 2. Sbírky příkladů k procvičení učiva (převzato. Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti. Středově souměrné obrazce. Trojúhelník. Vnější a vnitřní úhly trojúhelníka. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Konstrukce os vnitřních úhlů trojúhelníku a os stran v trojúhelníku

obrazem každého trojúhelníka ABC je trojúhelník A'B'C' s ním shodný; Rozdělení shodností; přímé - libovolný trojúhelník a jeho obraz jsou přímo shodné, tj. mají souhlasnou orientaci vrcholů identita, posunutí (translace), otočení (rotace), středová souměrnost Výšky trojúhelníka; středová souměrnost čtverec; Domaci ukoly 4 průsečík přímky a roviny v kótovaném promítání.

Nejživější česká diskuse o počítání » REKLAMA O webu | Kontak Středová souměrnost 1) Je dán ABC, v němž c = 7cm, = 30 o, = 60 o. Sestroj obraz A´B´C´ ABC ve středové souměrnosti se středem S, který a) je těžištěm ABC b) leží na přímce AB vně ABC 2) Sestroj obrazy ve středové souměrnosti Středová souměrnost Středová souměrnost je zobrazení pomocí jediného bodu, jemuž říkáme střed souměrnosti. Ze všech bodů (vrcholů) předmětu pak tímto bodem vedeme přímku. Obraz bodu nalezneme, podobně jako v případě osové symetrie, ve stejné vzdálenosti od středu souměrnosti jako je Středová souměrnost. Sestroj obraz trojúhelníka ABC ve středové souměrnosti, která zobrazí vrchol A na střed strany BC. Je dána úsečka AB a bod S, . Najdi množinu všech takových bodů X, že bod S je střed úsečky XY, . Je dána kružnice a bod G uvnitř kruhu, . Najdi všechny úsečky XY se středem G a body X, Y na kružnici k

Konstrukční úlohy - Střední příčk

Osová souměrnost 2. Při osové souměrnosti musí být vždy zadána přímka kterou nazýváme osa souměrnosti posunutí. Na obrázku je trojúhelník, který si můžeš zobrazit v osové souměrnosti. Můžeš měnit jak vlastnosti trojúhelníka, tak i polohu osy souměrnosti. Osová souměrnost má nekonečně mnoho samodružných bodů Středová souměrnost je dostatečně určena svým středem. Středová souměrnost je přímá shodnost. GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ 10. Příklad: Sestrojte čtverec MNPQ se středem S tak, aby přímka MN procházela bodem Sestrojte obraz libovolně zvoleného trojúhelníka KL Středová souměrnost podle obecného bodu je speciální případ rotace, stejnolehlost podle obecného bodu dostaneme analogicky - rovnici (1) nahradíme rotaci R (O, a) stejnolehlostí H (O, l). Zde najdete kompletní zdrojový kód a zde spustitelný kód . Příklad 2.

Pro první přiblížení konstrukce trojúhelníka podle věty usu se podívej na následující video - Středová souměrnost (str. 27 - 31) - výsledky konstrukcí naleznete v pdf souboru na konci zadání práce (prosím, použijte je opravdu jako KONTROLU, nikoliv NÁHRADU vaší práce). 3. Osová souměrnost je určena svou osou. 4. Osová souměrnost je shodnost nepřímá, tj. mění smysl obíhání po obvodu trojúhelníka. 5. Pro osovou souměrnost se používá zápis: O(o): X → X´ (čteme: v osové souměrnosti s osou o se bod X zobrazí na bod X´)

Středová souměrnost Středová souměrnost je zobrazení, které je určeno bodem, který nazýváme střed souměrnosti. Obvykle se značí S. Zápis: S (S): A → A ́. Čteme: obrazem bodu A ve středové souměrnosti je bod A ́. Střed souměrnosti je samodružný bod. To znamená, že vzor je totožný s obrazem (= zobrazí se sám na. d) obraz tupoúhlého trojúhelníka ABC ve st ředové soum ěrnosti se st ředem SBC A' B=C' C=B' A Př. 6: Je dána p římka p a bod K. Narýsuj obraz p římky p ve st ředové soum ěrnosti se st ředem v bod ě K. S p p' Př. 7: Kde musí ležet st řed soum ěrnosti, aby se sama na sebe zobrazila Příklady - osová a středová souměrnost. Sestrojte obraz kruhu K, který je ohraničen kružnicí k (S, 3 cm ), v osové souměrnosti s osou o, která: a) prochází středem S kruhu K b) prochází mimo kruh K uvnitř trojúhelníka ABC c) je totožný s vrcholem C.. Applet 3.2.5 - Příklad 4. Diskuse. Úloha nemá řešení, pokud přímka \(q'\) neprotne žádnou stranu trojúhelníka \(ABC\). Úloha má právě jedno řešení, pokud bod \(S\) leží na některé ze stran trojúhelníka \(ABC\) nebo pokud existuje právě jeden průsečík přímky \(q'\) a některé ze stran trojúhelníka \(ABC\) (průsečíkem je některý z vrcholů trojúhelníka) Středová souměrnost Body ve středové souměrnosti - určování obrazu bodu (buď jeho označením vsoustavě souřadnic nebo vypsáním jeho souřadnic) Obrazce ve středovéosové souměrnosti - určování obrazu úsečky nebo trojúhelníka (buď jeho vyznačením vsoustavě souřadnic neb

a) Středová souměrnost. Vytvořte v nákresně dva body S a A. Aktivujte položku Středová souměrnost v nabídce C2 a sestrojte obraz A' bodu A v souměrnosti podle středu S. Pohybujte bodem A v nákresně a hledejte polohu, při níž A = A'. Jediným samodružným bodem středové souměrnosti je její střed. b) Osová souměrnost CVIČENÍ 5 (Osová souměrnost) Příklad 1: Dokažte tvrzení, že body souměrně sdružené s průsečíkem výšek podle stran trojúhelníka, leží na kružnici trojúhelníku opsané. [Důkaz využívající podobnosti trojúhelníků] [Vztah mezi velikostí obvodového a středového úhlu - středová souměrnost: minutovky str. 34/360, 361, 35/363, 364. 9.1. - test porovnávání - testík na konstrukci trojúhelníka - konstrukce sss + rozbor + zápis konstrukce 20.10. - zlomky: uč. 24/3 + podobné příklady v sešitě. • Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení - shodná zobrazení • Středový a obvodový úhel • Obsahy a obvody rovinných obrazců 1. Shodnost prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X´, Y´ v tomto zobrazení platí Shodná zobrazení: osová souměrnost; středová souměrnost; posunutí; otočení. Osová souměrnost Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačnýc

Trojúhelník - vnitřní úhly, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, konstrukce trojúhelníka podle věty sss, výšky a těžnice Osová a středová souměrnost DÚ 4 59) osová souměrnost, středová souměrnost, 60) obrazce souměrné 61) posunutí, rotace 1.7. Trojúhelník 62) základní pojmy 63) členění trojúhelníků 64) trojúhelníková nerovnost 65) vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku, věty, 66) kruţnice opsaná a vepsaná 67) střední příčky trojúhelníka Shodná zobrazení 57) shodnost geometrických obrazců 58) věty o shodnosti trojúhelníka 59) osová souměrnost, středová souměrnost, 60) obrazce souměrné 61) posunutí, rotace 1.7. Trojúhelník 62) základní pojmy 63) členění trojúhelníků 64) trojúhelníková nerovnost 65) vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku, věty. Středová souměrnost - vysvětlení. Žil, byl jeden bod, který se jmenoval STŘED. Mějme dán bod Střed..

MATEMATIKA :: 6

Středová souměrnost Osová souměrnost Otočení Posunutí SHODNOST Značení trojúhelníka Shodnost trojúhelníka - věty sss,sus,usu Věta sss - konstrukce a příklady Věta sss jinak Věta sss a ještě jinak Věta sus - konstrukce a příklady Věta sus jinak Věta usu - konstrukce a příklady Věta usu jina Applety vytvořené v programu Geogebra: obraz úsečky a pětiúhelníka v osové a středové souměrnosti, obraz úsečky a trojúhelníka ve středové souměrnosti, obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná

Sestrojte obraz daného trojúhelníka \(ABC\) v otočení určeném bodem \(S_{AB}\) a orientovaným úhlem \(-420°\). Rozbor. Při konstrukci budeme postupovat podle definice otočení. Máme otočit trojúhelník o úhel \(420°\) v záporném smyslu otočení, tj. po směru pohybu hodinových ručiček Shodná zobrazení 3 - středová souměrnost. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč. Středová souměrnost. Pustit si video Středová souměrnost nebo přečíst v učebnici str. 153 - 154. Do sešitu (zezadu do části G) udělat zápis podle obrázku z videa (nakreslit jednodušší obrázek, dodržet středovou souměrnost) Středová souměrnost Soubor pracovních listů na procvičení středové souměrnosti. Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Středová souměrnost.doc KOČOVÁ, Kamila. obraz úsečky a trojúhelníka ve středové.

5 Středová souměrnost - Informační systé

Středová souměrnost je typ geometrického zobrazení. Středová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jedná se tedy o jedno ze shodných zobrazení. Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě. (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed Středová souměrnost STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - je přenášení vzoru (obrázku) přes jediný bod (střed) a nanášení stejných vzdáleností DESETINNÁ ČÍSLA - desetinné číslo má desetinou čárku (7,33), čteme ho celým číslem a podle poslední pozice (nenulové) za desetinou čárko Osová a středová. souměrnost. řeší náročnější úlohy v osové a středové souměrnosti. zapíše postup konstrukce trojúhelníka matematickými symboly. využívá vztahy mezi velikostmi úhlů v trojúhelníku. využívá výšky a těžnice trojúhelníka v konstrukcích. VV - obrazce Konstrukce trojúhelníka Středová souměrnost Opakování osové souměrnosti Středová souměrnost Český jazyk Shoda, shodný, význam slov, synonyma, hovorové a odborné ekvivalenty, matematická symbolika Dějepis Prvky osové a středové souměrnosti v historické architektuře Výtvarná výchova rýsovací pomůcky čtverečkovan Geometrické zobrazení v rovině, Shodná zobrazení, Posunutí, Otočení, Osová souměrnost, Středová souměrnost, Podobnost, Stejnolehlost, Podobnost trojúhelníků, Věta sus o podobnosti trojúhelníků, Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků, Věta uu o podobnosti trojúhelníků. Přímka v analytické geometri

Středová souměrnost - Školáci

Středová souměrnost je zobrazení, které zachovává shodnost. To znamená, že vzor i obraz jsou shodné (stejné). Obrazem bodu bude bod, obrazem úsečky je úsečka, obrazem přímky je přímka, obrazem Ve středové souměrnosti se středem S sestroj obraz trojúhelníka ABC. S (S):. konstrukce trojúhelníka popř. čtyřúhelníka ze zadaných prvků, využití red. úhlu a Eukleidových vět pro konstrukci úseček dané velikosti, osová souměrnost, středová souměrnost, otáčení a posunutí - jejich využití v konstrukčních úlohách, stejnolehlost - její využití v konstrukčních úlohách 21. Stereometri

otevři rys v CabriJava

Video: Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

Základy geometrie a Geometrie - obsa

S pojmem středová osuměrnost není spojen žádný pojem osy čehoholi. Osová souměrnost je zobrazení, které je dáno přímkou zvanou osa souměrnosti a vzniká tak, že obraz vznikne zrcadlovým překlopením podle této osy (nepřímá shodnost, zrcadlení). Invariantí (pevné) body tohoto zobrazení tvoří osu souměrnosti. 11_středová_souměrnost.notebook .notebook 90,03 kB 0× 12_středová_soum_cvičení.doc .doc 237,50 kB 0× 13_obsah_rovnoběžníka.notebook .notebook 63,80 kB 0× 14_obsah_trojúhelníka.notebook .notebook 70,26 kB 0× 15_obsah_lichoběžníku.notebook .notebook 59,83 kB 0× 16_procento.notebook .notebook 79,27 kB.

Středová souměrnost :: Výuka matematiky a angličtin

V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a stereometrie. V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice). Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu. Komentáře . Transkript . Word Pro - sma4roc Je dán bod S. Středová souměrnost se středem S je shodné zobrazení S( S), který přiřazuje: 1. každému bodu X ≠ S bod X´ tak, že bod X´ leží na polopřímce opačné k polopřímce SX , že každý vnitřní úhel trojúhelníka s e rovná 60 ˚. V tomto případě osa úhlu bude svírat se stranou AZ, resp. AY úhel o.

Středová souměrnost . Příklad 1 . Je dána úsečka AS o velikosti 4,5 cm. Sestrojte všechny trojuh. ABC, které mají těžnici AS; γ = 30°, velikost AB = 4cm (Stará učebnice M1, str. 138/Př.3) Rozbor a konstrukce . Příklad 2 úhlů trojúhelníka - sestrojí trojúhelník ze tří stran, použije trojúhelníkovou nerovnost - žák zapíše postup konstrukce pomocí Osová a středová souměrnost - shodnost geometrických útvarů biologie, výtvarná výchova. ŠVP - Gymnázium Jeseník Matematika - prima 3/3. trojúhelníka ze tří stran M-9-3-06p zná a rýsuje základní rovinné útvary narýsuje kružnici, popíše ji konstrukce kružnice, pojem průměr kružnice souměrnost osová a středová souměrnost M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válc

 • Velikonoční pobyt se psem.
 • Okresní soud praha východ justice.
 • Bodywrap sleva.
 • Evakuace silikonového oleje.
 • Co je globální čtení.
 • Rc modely cz.
 • Pánská tanga his.
 • Prodej domu olomouc sousede.
 • Ohnostroj vyhlaska.
 • Příchozí obsah.
 • Dámská obuv tamaris.
 • Plavání na lačno.
 • Mlada kachna s nadivkou.
 • Epilace laserem cena.
 • Balónek číslice.
 • Český med.
 • League of legends shop.
 • Finále ligy mistrů 2003.
 • Word barva písma.
 • Casper a strašidelné vánoce online.
 • Akrylové barvy brno.
 • Logopedické pomůcky červenková.
 • Dřevěné zastřešení vchodu.
 • Root master.
 • Beatles hello hello.
 • Kam na ryby ostrava.
 • Wellness horal velké karlovice sleva.
 • Pevnosti.
 • Maxcom mm822bb.
 • Youtube ulice 3668.
 • Moruga sajrajt.
 • Dryness podpažní vložky.
 • Wilsonův syndrom.
 • Strážci galaxie plyšáci.
 • Volby 2017 vtipy.
 • Jak otestovat baterii v mobilu.
 • Ocuflash oční kapky diskuze.
 • Zamecka restaurace jidelni listek.
 • Nastavení redukční ventil autogen.
 • Rukavice na motorku kožené.
 • Sps praha testy.